ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์อิพิไฟต์ โดยใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส นางสาวจารุวรรณ ทองอ่อน JARASLAK PECHWANG Open
การคัดแยกยีสต์ที่ผลิตแคโรทีนอยด์จากปลานิล (Oreochromis niloticus) นางสาวปัณฑิยา บุญเลี้ยง Jaraslak Pechwang Open
การชักนำยอดต้นกระท่อมก้านแดงในหลอดทดลอง นายกฤษณพงศ์ บุปผา Yaowaphan sontikun Open
การผลิตอาหารข้นจากยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับแพะเนื้อและแพะนม นางสาวณัฐรุจา ดำพิลา BODEE KHAMSEEKHIEW Open
ประสิทธิภาพของบาซิลลัสโพรไบโอติกในการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นายอภินันท์ นุ้ยศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
ผลของการเสริมเปลือกโกโก้ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ นางสาวปิยพร ราชฉวาง รศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ Open
การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากวุ้นสาหร่ายผมนาง นายชิณวัตร มัชฌิมวงค์ ผศ.ดร.นิตยา อัมรัตน์ Open
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแพะพันธ์ุทรัพย์ม.อ. ในพื้นที่ทุ่งใสไช นางสาวสุพิชชา อินทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี คำสีเขียว Open
การทำเนื้อแดดเดียว และส้มเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อโค นางสาวเกศินี ย้อยนวล รองศาสตราจารย์.ดร.โอภาส พิมพา Open
การผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เพื่อประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นายอนุชาติ แก้วโกมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา Open
ผลของการใช้เพกตินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนร่วมกับน้ำมันหอมระเหยต่อการต้านอนุมูลอิสระและการต้านจุลชีพในเนื้อโคบดอัดขึ้นรูประหว่างการเก็บเย็น นางสาวอภิชญา บัวบาน ผศ.ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร์ Open
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ร่วมกับปาล์มน้ำมันต่อการปรับปรุงคุณภาพของดินทราย นางสาวสิทธิณี อินน้ำหอม ผศ.ดร. สุรพล ฐิติธนากุล Open
การใช้สารเคมีฆ่าเชื้ออาหารเพื่อเพาะเลี้ยงไม้อวบน้ำในสภาพปลอดเชื้อ นางสาวชุติมา สิทธิพันธ์ ผศ.ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล Open
ระบบวิเคราะห์คุณภาพดินสำหรับเพาะปลูกทุเรียน นายอนวัทย์ กาญจนกูล AEKARAT SAELIW Open
การชักนำแคลลัสต้นกระท่อมก้านแดงในหลอดทดลอง นางสาวอรทัย มลิวัลย์ ผศ.ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล Open
แพลตฟอร์มผู้ประกอบการสีเขียว นายกิตติภณ วิทยพันธ์ ดร.ภัทราพร วรินทรเวช Open
ปัจจัยระดับน้ำและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวหอมไชยาที่ปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ นางสาวตามฟ้า แสนเสนา ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ Open
พฤติกรรมความปลอดภัยในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานแผนกโรงเลื่อย บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด นางสาวเกวลี ดาบเงิน อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอานัส สงคง อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
High performance of water base resin for waterproof paint นางสาวกนกวรรณ มิตรรัตน์ NITAS PROUKAEW Open