ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียจากปลาจีดและประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบการต้านทานโรคติดเชื้อ Aeromonas sp. นางสาวฐิติกา พลเสนา JAREEPORN RUANGSRI Open
การศึกษาสภาวะที่เหมาะในการผลิตไบโอดีเซลจากดินฟอกสีใช้แล้ว นางสาวหทัยทิพย์ แจ่มแจ้ง PRODPRAN KHAMON Open
ผลกระทบของยาเตตระไซคลีนต่อการบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเบดเคลื่อนที่ นางสาวปิยภรณ์ ขุนรักษ์ ดร.ปพิชญา ศรีเทพ Open
ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อลูกผสม นางสาวพิมพ์วิภา เชื้อบุญ BODEE KHAMSEEKHIEW Open
การเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่มีสารตัวเติมซิลิกอนไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ นางสาวณัฐนิช เพชรคง ผศ. ดร. อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อและกระดาษจากเส้นใยผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม นางสาวเบญจลักษณ์ บุญเพ็ง สุวิล ศานติชาติศักดิ์ Open
ผลของเพกตินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อโคบดอัดขึ้นรูประหว่างการเก็บเย็น นางสาวสานิตา สาลำ UMAPORN PASTSART Open
ผลของชนิดและปริมาณถ่านต่อสมบัติของยางธรรมชาติคอมพอสิต นายเอกภพ โอภาโส NARONG CHUEANGCHAYAPHAN Open
ผลของการทำเกษตรเคมีและเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของข้าวไรซ์เบอร์รี่ นายชัยชาญ ชุมภูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร ศรีสวัสดิ์ Open
การหมักปุ๋ยโดยใช้ตะกอนจากระบบไบโอก๊าซของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ นางสาวสิรินภา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทรา วันดี Open
การศึกษาเเรงตัดจากกระบวนการผ่ามะนาว นายนฤดล อำไพทอง Dr.krisorn Punyong Open
การประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพจากสาหร่ายผมนางเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะเขือเทศ นางสาวอภิษฎา จันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน์ Open
ผลของสภาพกรงเลี้ยงและอาหารที่มีต่อการผสมพันธุ์และวางไข่ของแมลงวันลาย นายปาณวัตร ศรีหะวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ Open
ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากสาหร่ายผมนางร่วมกับเปลือกหอยบดและเปลือกปูบดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชอินทรีย์ นายธีรพงษ์ สารพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา อัมรัตน์ Open
ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสสำหรับใช้เป็นวัสดุยางแผ่นคลุมแปลงในการเกษตร นางสาวกนกวรรณ แพรกสงฆ์ SUNISA SUCHAT Open
สัณฐานวิทยาของกล้วยน้ำว้าบางโพธิ์ นางสาวกรรณิการ์ วรรณิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล Open
ผลของแสงต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ นางสาวนริศรา วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ Open
การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวสังข์หยดพัทลุงที่ปลูกโดย วิธีเกษตรธรรมชาติ เกษตรดั้งเดิม และการให้ปุ๋ยปริมาณสูง นางสาวธนาภา ธาราสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ Open
อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่งต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของหอมแดง (Allium ascalonicum L.) ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน นางสาวอภิชญา มั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล Open
ผลของการใช้สารสกัดจากพริกเป็นสารเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในสุกรหย่านม นางสาวณัฐชา พาหุฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ Open