ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
การเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ G-MIX เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทางสรีรวิทยาของพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม นางสาวกัลยกร แท่นจันทร์ สรายุทธ อ่อนสนิท Open
เมนูอาหารผ่านเว็บไซต์ นายวิทวัส กลิ่นน้อย อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว Open
การศึกษาอัตราการรอดของกุ้งขาวแวนนาไม Penaeus vannamei ในการเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะในตู้ทดลอง นายภูริทัฐ ศรีคล้ำ ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท Open
ระบบพัฒนาทักษะการจับจังหวะโน้ตดนตรีสากลผ่านการเรียนรู้ด้วยเกม นายเอกกวี พวงบุบผา Nathaphon Boonnam Open
เกมฝึกทดลองทางเคมีเสมือนจริง นางสาวชลธิชา พงประสิทธิ Aekarat Saeliw Open
ระบบควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะอัตโนมัติโดยใช้การจดจำป้ายทะเบียนบน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายศุภสัณห์ หนูมาก JIRAPOND MUANGPRATHUB Open
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ นางสาวกัญญาภัค คงสุวรรณ ดร. ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ Open
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นางสาวจิรภิญญา นวลนิ่ม SIWIPA PRUITIKANEE Open
แอปพลิเคชันวิเคราะห์สายสารพันธุกรรม กรณีศึกษาสายพันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว นายณัฐวุฒิ ยิ่งยวด SIWIPA PRUITIKANEE Open
เกมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้เรขาคณิต นายมนัสวี คมขำ ดร. ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ Open
สถานีบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอัจฉริยะด้วยโมดูล LoRa นายวีรภัทร พุทธมงคล ผศ. ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ Open
การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเป็นฐานสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยุง นางสาวณัฐนรี เพียรจัด ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ Open
ระบบตรวจสอบแปลงปลูกปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการเรียนรู้ของเครื่อง นางสาวภานุชนาถ วัชนะ Supattra Puttinaovarat Open
การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียจากปลาจีดและประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบการต้านทานโรคติดเชื้อ Aeromonas sp. นางสาวฐิติกา พลเสนา JAREEPORN RUANGSRI Open
การศึกษาสภาวะที่เหมาะในการผลิตไบโอดีเซลจากดินฟอกสีใช้แล้ว นางสาวหทัยทิพย์ แจ่มแจ้ง PRODPRAN KHAMON Open
ผลกระทบของยาเตตระไซคลีนต่อการบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเบดเคลื่อนที่ นางสาวปิยภรณ์ ขุนรักษ์ ดร.ปพิชญา ศรีเทพ Open
ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อลูกผสม นางสาวพิมพ์วิภา เชื้อบุญ BODEE KHAMSEEKHIEW Open
การเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่มีสารตัวเติมซิลิกอนไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ นางสาวณัฐนิช เพชรคง ผศ. ดร. อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อและกระดาษจากเส้นใยผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม นางสาวเบญจลักษณ์ บุญเพ็ง สุวิล ศานติชาติศักดิ์ Open
ผลของเพกตินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อโคบดอัดขึ้นรูประหว่างการเก็บเย็น นางสาวสานิตา สาลำ UMAPORN PASTSART Open