ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นางสาวอารีญา หะหัส KANTIMA LADONDU Open
การสังเคราะห์และการสะสมอนุภาคนาโนเงินสำหรับใช้งานทางการแพทย์ นางสาวลิปิการ์ ทับทิม ผศ ดร.ณัฐธิดา รักะเปา Open
กระดาษกันกระแทกฉีดพ่นสารสกัดจากเปลือกมังคุดชะลอการเน่าเสียของผลกล้วยหอม (Cushioning Paper Sprayed with Extracts from Mangosteen Peel to Delay the Spoilage of Bananas) นางสาววิลาศิณี มูณีวรรณ Asst. Prof. Dr.Watcharasuda Hualkasin Open
การเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่สารตัวเติมนาโนซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ นางสาวสริยา เทพลักษณ์ ผศ. ดร. อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
องค์ประกอบทางเคมีใบของต้นมะฮอกกานี (Chemical Constituents from the Leaves of Swietenia macrophylla) นางสาวอักษราภัค เต็มภาชนะ Asst. Prof. Dr.Saranyoo Klaikiay Open
เว็บไซต์ฝากร้าน นางสาวสราวดี พิทักษ์ ดร.ภัทราพร วรินทรเวช Open
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการฉีดวัคซีน (หมอเตือน) นางสาวจิรดา คงวัฒนานนท์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ Open
การพัฒนาเว็บไซต์ PSU volunteer Booking นายรัชชานนท์ ใจห้าว ดร.วนิดา แซ่ตั้ง Open
เว็บไซต์ศูนย์รวมติวเตอร์:อาสาติว นายณภัทร สามทอง อาจารย์สันติ โชติแก้ว Open
Share For You Application นางสาวเจนจิรา สุระคำแหง ดร.ณัฐพร ทองศรี Open
การพัฒนาระบบจองคิวรถตู้ นางสาวเกศิณี กะตากูล ดร.ภัทราพร วรินทรเวช Open
การศึกษาตัวบ่งชี้การกัดกร่อนของเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำชุมพรและนาชะอัง นางสาวภุมรี ฉิมช่วย Sirinthrar wandee Open
การจัดทำแผนผังจุดจัดเก็บของเสีย ของบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด นางสาวอักษรสวรรค์ ประชุมทอง ดร.ปพิชญา ศรีเทพ Open
การศึกษาตัวบ่งชี้การกัดกร่อนของเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ นางสาวธนัชพร สุริยะ อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน Open
Chemical Constituents from Fruits of Sapium indicum องค์ประกอบทางเคมีจากผลสมอทะเล นางสาวพรชนก มุสิกะพงศ์ Assoc. Prof. Dr.Parinuch Chumkaew Open
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารปรับค่า pH และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสาร ลดแมงกานีสเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ําประปา นางสาวกมลชนก สวัสดิ์ทวี Dr.Sergey Novikov Open
การวิเคราะห์การสูญเสียในกระบวนการบีบและกระบวนการแยกน้ำมันจากน้ำ นางสาวทิพย์ภาพร จันสี NITAS PROUKAEW Open
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกำจัดแมลงทีมีฟอส ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง นายแทนเทพ แก้วมะไฟ WATCHARASUDA HUALKASIN Open
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโดยวิธีการทดลองเชิงแฟกทอเรียล นางสาวธัญสุดา จันทร์ศรีนวล ดร.อติพล พัฒิยะ Open
การศึกษาปริมาณความต้องการคลอรีนของน้ำและการตรวจสอบถังน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) นางสาวธัญลักษณ์ พยัฆมาศ TULE SIRIKITPUTTISAK Open