ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
การสำรวจความหลากหลายของชนิดปลากัดในพื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนภัสกร รักจริง Assistant Professor Dr. Sirusa Kritsanapuntu Open
การประเมิณคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ของคลองมะขามเตี้ยที่ออกจากบึงขุนทะเล นายธนดล เห้งเต็ก ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ Open
การประเมินคุณภาพน้ำของทะเลสาบสงขลา นางสาวศุภรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ Open
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้น้ำบริเวณทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง นางสาวพิชชาภา ทองปราง Assoc. Proof. Dr. Pongsak Laudee Open
ระบบบริหารจัดการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำภายในห้องน้ำผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายเอกรัตน์ ทรัพย์รุ่งเรือง ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ Open
ผลของโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ การตอบสนองต่อ การวางไข่ จํานวนไข่ที่วางและอัตราการปฏิสนธิในหอยตะโกรมกรามขาว นางสาวเปรมฤดี อะหร่าม รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร Open
การวิเคราะห์ความสุกของผลปาล์มน้ำมันด้วยการประมวลผลภาพ นายสิทธิกร หนูรอด รศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ Open
ระบบตรวจจับอารมณ์ผู้เรียนสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ นางสาวอุษณีย์ ขาวอุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล บุญนำ Open
แอปพลิเคชันแนะนำการเพาะปลูกเมลอนอัจฉริยะด้วยระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล นายสุรัฐ เหล่าดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ Open
ระบบท่องเที่ยวเสมือนจริงสำหรับเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเมธานนท์ บรรจบ SIRIWAN KAJORNKASIRAT Open
ระบบทดสอบแสงที่เหมาะสมสำหรับประเมินความสุกของทะลายปาล์มน้ำมันด้วยการประมวลผลภาพ นางสาวนฤมล พัฒน์ทอง ดร.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ Open
การศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ํา บริเวณบ่อน้ําจืด ตําบลคลองขุด จังหวัดสตูล นางสาวพิมพ์พจี แก้ววงศ์ Assoc. Prof. Dr.Pongsak Laudee Open
การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของอสุจิปูม้าที่ได้รับการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า นางสาววชิราภรณ์ ชะนะ Associate Professor. Dr. Pattira Pongtippatee Open
การติดเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ของกุ้งธรรมชาติและปลานิลน้ำเค็มในบ่อพักน้ำของฟาร์มกุ้งที่ติดเชื้อ นางสาวรามาวดี ทิพศรี Prof. Emeritus Boonsirm Withyachumnarnkul Open
“The Wonderland of IT’s” a digital game นายนันทโชติ ทิพยมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ Open
ความหลากหลายของปรสิตในปลากระบอก บริเวณปากแม่น้ํา อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอรอนงค์ สระแผง Asst. Prof. Dr. Kanda Kamchoo Open
ผลของโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนต่อการพัฒนาอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหอยตะโกรมกรามขาวเพศเมีย นายอุเทน ชัยชนะ Assoc. Prof. Dr. Parichart Ninwichian Open
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับจัดการและแสดงผลข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 นางสาวเพ็ญพิมล ขวัญเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ Open
ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณวัตถุในอำเภอดอนสักด้วยความเป็นจริงเสมือน (VR) นายวันเฉลิม พรหมจันทร์ อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว Open
เครื่องตรวจจับความสุกของผลปาล์มและปริมาณน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายอิศรศักดิ์ อินทรีย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ Open