ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 2 3 4 5 6 >
ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม บริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จำกัด นางสาวธนัชพร อิทธคาม อาจารย์จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงาน ณ บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นางสาวตัสนีม จิตราช อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
การพัฒนาสื่อวิดีโอสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา ในบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด นางสาวเกษรา สาระวารี รศ.ดร. ปัทมา เสนทอง Open
การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสูง ภายในโครงการก่อสร้างเอสเซ็นท์ตรัง บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด นางสาวชญาภัค กิริยา KANTIMA LADONDU Open
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนในบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2564 - 2566 นางสาวณัฏฐณิชา เยาว์ดำ อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
การตรวจวัดและจัดทำแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิต บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด นางสาวกนกศรี นวลหนู อาจารย์ จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
การพัฒนาสื่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัท นายณัฐวุฒิ ยิ่งยวด SIWIPA PRUITIKANEE Open
การประเมินความสอดคล้องระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารโรงพยาบาลกระบี่ นางสาววันเพ็ญ ก้านบัว อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีด้วยระบบ (GHS) ในบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด นางสาวอริศรา สุดทุ่ม อาจารย์จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงแรม โอโซ่ เฉวง สมุย นางสาวธนภรณ์ สมบุญ รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การชี้บ่งอันตรายในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาด้วยวิธี JSA ภายในบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา นายยุทธศักดิ์ เกื้อคง NUTJAREE SAEJIW Open
ทดสอบความพร้อมของโปรแกรมประยุกต์ PoultryPRO โดยการทดสอบด้วยตนเอง และ การทดสอบอัตโนมัติ นายบูรพา ชื่นอารมณ์ KRITSADA PUANGSUWAN Open
การประเมินความสอดคล้องระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางสาวกันธรส ส่งเสมอ อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความ ปลอดภัยในงานโครงสร้าง โครงการ ลากูนา บีชไซด์ ของบริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด นางสาวกานต์ธิดา จันทร์เสาร์ อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การประเมินความสอดคล้องการใช้งานรอก ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 นางสาวริสกีตา หะยีดามะ NUTJAREE SAEJIW Open
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ของบริษัทโซโนม่า จำกัด นางสาวปิยนันท์ เพชรรัตน์ NUTJAREE SAEJIW Open
การจัดทำระบบการขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบุคคลภายนอกในรูปแบบออนไลน์ นางสาวกัญญ์ชฎา ชูมณี อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
ทดสอบความพร้อมของ Application AquaPro และ AquaOne โดยกระบวนการ Manual Testing และ Automated Testing นายมนัสวี คมขำ PIYANART CHOTIKAWANID Open
การประเมินความสอดคล้องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในบริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จำกัด นางสาวผกามาศ พรมกำเหนิด อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
เว็บไซด์แสดงเนื้อหาข้อมูลเพจท่องเที่ยว Facebook นายจิรวัฒน์ สงศรีจันทร์ Santi Chotkaew Open