ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 2 3 4 5 6 >
วีดิโอฝึกอบรมพนักงานใหม่ เรื่อง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด นายอัดนันท์ วาจิ KANTIMA LADONDU Open
การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสาเหตุการเกิดปุ๋ยแข็ง นางสาวจีรนันท์ สุขมี ดร.จารุพัฒน์ วงษ์พานิช Open
การทดสอบหาปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายในตัวอย่างน้ำกาแฟด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีร่วมกับตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน นางสาวกานต์ธิดา คงแทน ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย Open
การป้องกันอันตราย จากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยการใช้ระบบ Lock out Tag out บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นางสาววิภาวนี อินทร์เนื่อง KODCHAPAN NOOCHANA Open
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ณ บริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จำกัด นายอดิศร สุดถือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การวิเคราะห์หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า Free Fatty Acid , Moisture และ DOBI ในสภาวะที่มีอุณหภูมิเป็นตัวเร่งเปรียบเทียบกับสภาวะปกติ นางสาวผกามาศ บุตรเริ่ม ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ Open
การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของสารส้มขุ่นที่ผลิตจากAluminium Hydroxide (KB -30) และ Aluminium Hydroxide (BL 3 SC) นางสาวสุดารัตน์ รอดรู้ ผศ.ดร. โสภา เชี่ยวชาญวุฒิพงศ์ Open
Knowledge and Safety behavior in work of employees In The Siam Chemicals (Public) Co.,Ltd. นางสาวสุทธิดา สองแกระ Anuwat Akkeesuwan Open
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับการทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสีย น้ำทิ้ง นางสาวมัณฑนา สุดสอาด รศ.ดร. ปรินุช ชุมแก้ว Open
การพัฒนาคุณภาพน้ำยาล้างจานเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการขจัดคราบเมื่อใช้กับเครื่องล้างจาน นางสาวปณิดา ชัมพูทนะ Asst. Prof. Dr. Natthida Rakkapao Open
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟต์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC หาดใหญ่ นางสาวพรรณวรท เส้งรอด KODCHAPAN NOOCHANA Open
การปรับปรุงกระบวนการให้ความร้อนเพื่อลดปริมาณของเสียและรักษาปริมาณของโปรตีนในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป นางสาวนันทณีย์ เชื่อกะโซ่ Dr.Sergey Novikov Open
การส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส ณ บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด นางสาวฐิติกานต์ สุขเกษม KODCHAPAN NOOCHANA Open
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน ส่วนโรงงาน ในบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด นางสาวมารินน่า คุ้มทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารเคมีในบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้ไมโครซอฟท์แอคเซส นางสาวณัฐริณีย์ ปราณเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
พฤติกรรมความปลอดภัยในดารทำงานของพนักงาน ฝ่ายคลังสินค้า แผนกปิดฉลาก บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด นางสาวสุธารส ยูโซ๊ะ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา เสนทอง Open
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในงานก่อสร้าง บริษัท วิศวภัทร์ จํากัด นางสาวนิสรีน ดารากัย อาจารย์ กชพรรณ หนูชนะ Open
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการปวดคอในกลุ่มพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด นางสาวมณฑนา บิลหยา อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานด้วยเทคนิค KYT พนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด นางสาวนุซเร๊าะห์ ดาแลหมัน KODCHAPAN NOOCHANA Open
ระบบตรวจสอบถังดับเพลิงสำหรับบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ด้วยคิวอาร์โค้ด นางสาวคอดีย๊ะ ลาหมีด รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา เสนทอง Open