ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 3 4 5 6 7 >
การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และศูนย์พระประแดง นางสาวณิชากร นามสน ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว Open
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริษัท เออี.ภูเก็ต จำกัด นายศักรินทร์ ปานเพ็ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และศูนย์พระประแดง นางสาวศิโรรัตน์ รักษามั่น อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การปรับสูตรยาง FA54 เพื่อลดปัญหายางพองจากกระบวนการขึ้นรูป นางสาววิภัททิยา อาวุธ SKULRAT PICHAIYUT Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์งานคัดเลือกกระป๋องในแผนกตรวจสอบคุณภาพ ของบริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวนภัสสร รัตนะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของงานและเครื่องจักรในส่วนงานอัดเศษอลูมิเนียม ณ บริษัท คราวน์ เบ็บเเคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอาภาพรรณ โอปมาวุฒิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบท่อส่งสารเคมี ตามหลักความปลอดภัย บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวเมธิษา รัฐกาล ANUWAT AKKEESUWAN Open
การปรับเทียบค่า tan delta ของสูตรยางล้อจากเครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยาง นายปลายมนัส เพชรเกตุ Dr.NARONG CHUEANGCHAYAPHAN Open
การประเมินและวางแผนปรับปรุงความเข้มแสงสว่าง ภายใน บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด นางสาวณัฎฐนิชา พันธ์คง NUTJAREE SEAJIW Open
การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพในโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นางสาวปรางทิพย์ เพ็งจันทร์ Pattama Senthong Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการทำงานด้วยวิธี REBA ของพนักงานบริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด นางสาวศศิประภา ไทรย้อย NUTJAREE SEAJIW Open
การจัดการ ขั้นตอนการปิดวาล์วหลักน้ำดับเพลิง โดยประยุกต์ใช้ระบบ LOTO บริษัทเอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวสุกฤตา เพ็งจันทร์ ANUWAT AKKEESUWAN Open
การรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายจากการทำงาน ในแรงงานรายวัน บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จํากัด นางสาวโสมธิดา แดงหย้ง KODCHAPAN NOOCHANA Open
การประเมินความเสี่ยงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ในบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ( สาขา 8 ) นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ NUTJAREE SEAJIW Open
การตรวจวัดและประเมินความเข้มแสงสว่าง บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด นางสาวรอชิด๊ะฮ์ พวงผกา NUTJAREE SEAJIW Open
การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีด้วยฉลาก (GHS) ในแผนกสินค้าตกแต่ง บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด นางสาวณัฐริกา โต๊ะหมัด NUTJAREE SEAJIW Open
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นายอครพล นวลสกูล Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานคัดทะลายปาล์ม ด้วยวิธี REBA ในบริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด นางสาวกรณิศ เกกินะ KANTIMA LADONDU Open
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นางสาววรัญญา ชูช่วย KANTIMA LADONDU Open
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต นางสาวลัยลา ศรีรัตน์ KANTIMA LADONDU Open