ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 3 4 5 6 7 >
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นางสาวอลิสา เพ็ชรสังข์ Saranyoo Klaiklay Open
ระบบแจ้งเตือนเพื่อจัดการเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ นางสาวภควรรณ ลอยลิบ จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
การประเมินและวางแผนปรับปรุงความเข้มของแสงสว่างภายใน บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด นางสาวการีมี หัดมัด NUTJAREE SAEJIW Open
โครงการสำรวจและวางแผนปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของบริษัทแสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด นางสาวบัณฑิตา นกยูงทอง NUTJAREE SAEJIW Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ของพนักงานบริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด นางสาวอาลิสา อำภาพร้อม จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
การตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้าตามระเบียบความปลอดภัย ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวนูไรฮัน ดอเลาะ NUTJAREE SAEJIW Open
การตรวจวัดเสียงและการจัดทำแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิตของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นางสาวญาลดา สันตานนท์ จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
ความชุกของการบาดเจ็บทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นางสาวฟารีซา ยือโระ ANUWAT AKKEESUWAN Open
การสำรวจพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงานแผนกการผลิต 3 ของบริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด นางสาวกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ รศ.ดร. ปัทมา เสนทอง Open
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคนเป็นสิว และช่วยลดรอยแผลเป็นให้จางลง (Dietary supplement products for people with acne reduction and helps reduce scars to fade.) นางสาวสุชานันท์ ทิพย์นุรักษ์ Asst. Prof. Dr. Uraiwan Werapun Open
เว็บไซต์ซื้อขายไอดีเกมออนไลน์ นายกิตติทัต โพธิ์น้อย ผศ.ดร.ณัฐพร ทองศรี Open
ระบบแนะนำการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ นายกฤติน ไชยยศ ผศ.ดร.ณัฐพร ทองศรี Open
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Main factors affecting the color change of raw materials and products) นางสาวเอื้อรัตน์ ไตรสุวรรณ Dr. Atiphon Phatthiya Open
ระบบศูนย์รวมบริการจัดงานอีเวนท์ นางสาวกนกอร กัณหาวงศ์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ Open
เว็บแอปพลิเคชันแนะนำเนื้อหาสำหรับการโฆษณาธุรกิจบน X นางสาววรรษมน เพ็ชรมณี Santi Chotkaew Open
ระบบแนะนำสินค้าอาหารเสริม นายบัลลังก์ ขุนเศษ ดร.วนิดา แซ่ตั้ง Open
ระบบการประเมินคาร์บอนฟรุตพริ้นท์รายบุคคล นายศุภณัฐ เพชรสุทธิ์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ Open
การจัดทำสื่อวิดีโอในการทำงานด้วยความปลอดภัย ณ บริษัทชัวร์เท็กซ์ จำกัด นางสาวสุพิชชา โชติวงศ์วิศาล รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง Open
กระบวนการบดละเอียดของระบบตัวทำละลาย นางสาวสุดที่รัก พูลพนัง Jaruphat Wongpanich Open
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีJSAในกระบวนการผลิตท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาว ชฎาพร ไชยโกฎิ์ KANTIMA LADONDU Open