ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
นางสาวสุนิสา โพธิ์ทิพย์ KODCHAPAN NOOCHANA Open
ระบบเปิด - ปิดประตู ผ่านไลน์ลิฟ Smart Door นายบาซิล เทศนอก ดร. วนิดา แซ่ตั้ง Open
การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่ออนุบาลต้นกล้าเปราะภูภูหลวง (Monolophus phuluangensis (Picheans. & Mokkamul) Veldk. & Mood) และหน่อกะลา (Alpinia nigra (Gaertn.) B.L. Burtt) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางสาวสุทิศา เกิดศิริ ผศ.ดร.นิตยา อัมรัตน์ Open
การตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำแผนที่เส้นเสียงภายในพื้นที่การผลิตของบริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 จำกัด นางสาวชลธิชา บุญสิทธิ์ อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
อิทธิพลของความชื้นต่อคุณสมบัติแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง นางสาวมุทิกา สุชาติพงศ์ Rattana Choowang Open
ศึกษาการลดปริมาณแบทไซส์เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานแบลดเดอร์ นางสาวรุ่งนภา สุขแสง รศ.ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ Open
วัสดุประกอบเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ นางสาวกรกนก หนูทองแก้ว ดร.กนกอร แซ่อึ่ง Open
ระบบแชทบอทจัดการงานขายผ่าน LineOA: กรณีศึกษา Triple-P Porkshop จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุจรรยา ถือแก้ว ดร.ภัทราพร วรินทรเวช Open
การตรวจพิสูจน์หาลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเทอร์มอลด้วยวิธีการรมไอโอดีน นางสาวจริญา คะนันชาติ ดร.อัษฎาพร ตั้งประเสริฐ Open
Identification of durian pathogenic fungi and screening of Streptomyces inhibiting growth of the fungi นางสาวศศิประภา ครุดจ้อน Dr. Rapeewan Sowanpreecha Open
ผลของระยะเวลาในการเติมสารตัวเติมสำหรับน้ำยางคอมปาวด์เพื่อผลิตถุงมือยางธรรมชาติ นางสาวพัชรี เขียวพันธ์ ดร.ศุภรัตน์ เปียกลิ่น Open
อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพจากหน่อไม้ฝรั่งต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค (Lactuca sativa L. var. crispa L.) ที่ปลูกแบบโรงเรือน นางสาววิชชุฎาภรณ์ สุขไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล Open
ศึกษากระบวนการเปลี่ยนยางคอมปาวด์ เพื่อลดเวลาในเครื่องเอ็กซ์ทรูชัน นายจักรภัทร แป้นนุกูล ผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร Open
การประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี JSA ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม บริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จำกัด นางสาวโสรยา เจ็กอร่าม PATTAMA SENTHONG Open
การศึกษาหาปริมาณสารส้มที่เหมาะสมในการตกตะกอนของน้ำดิบ และการศึกษาค่าความต้องการคลอรีนของน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) นางสาวณฐิกา หมีคำ ผศ.ดร.วัชสุดา หวลกะสิน Open
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทวิศวภัทร์ จำกัด นางสาวซอพรียา แซะ ผศ.ดร. นุจรีย์ แซ่จิว Open
สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน นางสาววิชญาพร โพธิ์แก้ว ดร.อติพล พัฒิยะ Open
การพัฒนาอิฐบล็อกแบบไม่รับน้ำหนักที่มีเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสม นางสาวกฤติยา ตันเลียง ผศ.ดร. อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีของบริษัท เอ็น อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด นางสาวสุมนรัตน์ งามยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานแผนกจัดสินค้า บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ โดยวิธี REBA นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ KANTIMA LADONDU Open