ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
การประเมินความสอดคล้องระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย นางสาวซัลมาเบญ ราหู อาจารย์ จิตรดา กิตติจารุวัฒนา Open
วีดีโอสำหรับอบรมพนักงาน เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด นางสาวอริยา ยูงทอง อาจารย์อนุวัติ อัคคีสุวรรณ์ Open
ชื่อ : การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงการทำงานภายในคลังสินค้าประเภทสินค้าแห้ง บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด นางสาวนันทฉัตร แก้วเล็ก อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องจักรใหม่ ในบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง นางสาวรัชนี แป้นเผือก Kantima ladondu Open
โครงการคู่มือการตรวจอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย นางสาวธิดารัตน์ ชุนฬหวานิช อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
ความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ นางสาวอนงค์นาถ สมาธิ อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นางสาวพรภัทร ดำสมอ อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในบริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด นายรัชชานนท์ ชลหัตถ์ อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ออกแบบการ์ดครอบเครื่องจักรเย็บปากกระสอบ นางสาวธดาภรณ์ เนียมขาว อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
โครงการคู่มือการตรวจอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย นางสาวธิดารัตน์ ชุนฬหวานิช อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การจัดการควบคุมการเข้าทำงานผู้รับเหมาด้วยระบบออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้(โรงงานหาดใหญ่) นางสาวธัญยชนก รสิตานนท์ จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา Open
การวิเคราะห์หาอันตรายในกระบวนการผลิต ด้วยวิธี Job Safety Analysis ของพนักงาน บริษัท เอสเอ็มซีสยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวกันติชา รัตนะ อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
สร้างโมบายแอปพลิเคชันตรวจสอบถังดับเพลิงด้วยโปรแกรม AppSheet (Create a Mobile Application For Fire Extinguishers Checklist by AppSheet) นางสาวพิมพิศา รักษา อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การออกแบบข้อมูลสำหรับระบบวางแผนโรงไฟฟ้าขนอม 4 นายณัฐวุฒิ ปานดำ Piyanart Chotikawanid Open
การประเมินอาการเมื่อยล้าทางสายตา ของพนักงาน แผนก OQC-G บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด (APEX2) นางสาวมัชฌิมา ชนูดหอม รศ.ดร. ปัทมา เสนทอง Open
ความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเปรมฤดี ปรีชา อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะซีดของบุคลากรในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2564-2566 นางสาวชลลดา ด้วงเมือง อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
การประเมินคามเสี่ยงด้วยวิธีการ Job Safety Analysis (JSA) ของพนักงาน ณ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด นางสาวซีตีมาเหรียม ส่าแหล่หมัน จิตรดา กิตติจารุวัฒนา Open
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในกระบวนการทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (LPG) ณ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) คลังสุราษฎร์ธานี นางสาวณิชกานต์ ช่างชนะ KANTIMA LADONDU Open
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการป้องกันโรคปริทันต์ นางสาวชลธิชา พงประสิทธิ Aekarat Saeliw Open