ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
ผลของชนิดและปริมาณถ่านต่อสมบัติของยางธรรมชาติคอมพอสิต นายเอกภพ โอภาโส NARONG CHUEANGCHAYAPHAN Open
ผลของการทำเกษตรเคมีและเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของข้าวไรซ์เบอร์รี่ นายชัยชาญ ชุมภูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร ศรีสวัสดิ์ Open
การหมักปุ๋ยโดยใช้ตะกอนจากระบบไบโอก๊าซของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ นางสาวสิรินภา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทรา วันดี Open
การศึกษาเเรงตัดจากกระบวนการผ่ามะนาว นายนฤดล อำไพทอง Dr.krisorn Punyong Open
การประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพจากสาหร่ายผมนางเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะเขือเทศ นางสาวอภิษฎา จันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน์ Open
ผลของสภาพกรงเลี้ยงและอาหารที่มีต่อการผสมพันธุ์และวางไข่ของแมลงวันลาย นายปาณวัตร ศรีหะวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ Open
ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากสาหร่ายผมนางร่วมกับเปลือกหอยบดและเปลือกปูบดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชอินทรีย์ นายธีรพงษ์ สารพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา อัมรัตน์ Open
ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสสำหรับใช้เป็นวัสดุยางแผ่นคลุมแปลงในการเกษตร นางสาวกนกวรรณ แพรกสงฆ์ SUNISA SUCHAT Open
สัณฐานวิทยาของกล้วยน้ำว้าบางโพธิ์ นางสาวกรรณิการ์ วรรณิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล Open
ผลของแสงต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ นางสาวนริศรา วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ Open
การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวสังข์หยดพัทลุงที่ปลูกโดย วิธีเกษตรธรรมชาติ เกษตรดั้งเดิม และการให้ปุ๋ยปริมาณสูง นางสาวธนาภา ธาราสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ Open
อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่งต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของหอมแดง (Allium ascalonicum L.) ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน นางสาวอภิชญา มั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล Open
ผลของการใช้สารสกัดจากพริกเป็นสารเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในสุกรหย่านม นางสาวณัฐชา พาหุฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ Open
ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และ ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสต์ในพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด นางสาวปาริฉัตร ชูนาค KANTIMA LADONDU Open
การติดเชื้อปรสิตในปลาตะกรับ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบุญยกร วงษ์พิน KANDA KAMCHOO Open
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Ti และ Znในชีวมวล ด้วยเทคนิค ICP-OES นางสาวศศิชา ชุมสุด ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย Open
การศึกษาแนวโน้มการกัดกร่อนเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำ ของ กปภ.สาขาเกาะสมุย และ กปภ.สาขาไชยา นางสาวมัลลิกา ศรีสุขใส RAPEEWAN SOWANPREECHA Open
การศึกษาค่าความต้องการคลอรีน (Chlorine Demand) ของน้ำของ กปภ.สาขาเกาะสมุย และ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ.) นายเตชิน แซ่หลี Dr. Rapeewan Sowanpreecha Open
การพัฒนาระบบตรวจสอบถังดับเพลิงด้วยคิวอาร์โค้ด ภายในบริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด นายอัฮหมัดอิกเราะ หวันดิน KANTIMA LADONDU Open
การตรวจวัดและ จัดทำแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิตของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวพีระณัฐ บุตรมิตร KANTIMA LADONDU Open