ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานก่อสร้าง ของบริษัท โซโนม่า จำกัด นางสาวปริญญา สุวรรณนากิจ รศ.ดร. ปัทมา เสนทอง Open
การฝึก Manual Testing และ Automated Testing ของผลิตภัณฑ์โดย Primo นายศุภสัณห์ หนูมาก JIRAPOND MUANGPRATHUB Open
การประเมินความสอดคล้องของระบบดับเพลิง ในบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สาขาทุ่งสง) นางสาววิวัญจนพิศร์ ตาระโชติ Jitralada Kittijaruwattana Open
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของพนักงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โรงงานเครื่องดื่มมีนบุรี นางสาวอาทิตยา นาคแก้ว NUTJAREE SAEJIW Open
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในกระบวนการรับ-จ่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (คลังสรุาษฎร์ธานี) นางสาวปภัสรา น้ำเงิน NUTJAREE SAEJIW Open
ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานแผนกครัวและพนักงานขับรถส่งอาหารของบริษัทครัวการบินแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต นางสาวอังคณา ยิ้มเยาะ อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ความชุกของการบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร นายฮากีมี เจ๊ะฮะ อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของสถานีแก๊สภายในบริษัท เอสเอ็มซีสยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวอังสนา บุญเกิด อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การออกแบบสื่อเพื่อความเข้าใจง่ายในกระบวนการเข้ารักษาโรงพยาบาลทันตกรรม นางสาวจิรภิญญา นวลนิ่ม อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
ระบบรายงานการตรวจสอบรถบรรทุกประตูทางออกเขตบรรจุถุงปูน SCG นางสาวกัญญาภัค คงสุวรรณ Piyanart Chotikawanid Open
ระบบตู้บริหารการจ่ายคีย์การ์ดสำหรับอพาร์ตเมนท์ขนาดเล็ก นายจักราวุฒิ พิมลศรี ผศ.ศิวิภา พฤฒิคณี Open
การทบทวนทะเบียนสารเคมีทั้งหมดภายในบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด (Apex 2) นางสาวฑิตยา คนธารักษ์ รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การประเมินท่าทางการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในครัวบริษัทครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด โดยวิธีการประเมินทั่วทั้งร่างกายอย่างรวดเร็ว นางสาวภัทริยา นวลปาน อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
การสำรวจและจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ในบริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวฆีญาพัตร์ ศรีจันทร์ อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
สื่อวิดีโออบรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา ณ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นางสาวลลิดา ศรีวารีรัตน์ รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การพัฒนารูปแบบการอบรมและแบบทดสอบความรู้ผู้รับเหมา ภายใน บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์ NUTJAREE SAEJIW Open
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด นางสาวมัณฑนา เมฆขยาย รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง Open
ระบบแดชบอร์ดสรุปยอดการลาของพนักงานภายในองค์กรผ่านเว็บไซต์ นายวีรภัทร พุทธมงคล ผศ. ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ Open
การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแผนกแต่งแร่ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด นางสาวธันย์ชนก บุญจิวานนท์ รศ.ดร.ปัทมา เสนทอง Open
ออกแบบการ์ดครอบเครื่องจักรเย็บปากกระสอบ นางสาวธดาภรณ์ เนียมขาว อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open