ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
นางสาวสุนิสา โพธิ์ทิพย์ KODCHAPAN NOOCHANA Open
นางสาวโศรยา ระวังอาจ DUANGKHAETITA KANJANASOPA Open
การใช้เอนโดไฟท์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ไวกิ้งตรัง ในหลอดทดลอง นางสาวภัทรวดี นิฐินันท์กุล Yaowapan Sontikun Open
กรณีศึกษา : การศึกษาการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช (สำนักงานเขต 32) นางสาวศรัณยา ล่องหลง ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ Open
ศึกษาผลของความเร็วลมต่ออัตราการทำแห้งปลาดุกร้าและอายุการเก็บรักษาปลาดุกร้าที่อุณหภูมิแช่เย็น นางสาวศศิวิมล แจ่มกมล VIBOON PONGKANPAI Open
ศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการทำแห้งปลาดุกร้าและอายุการเก็บรักษาปลาดุกร้าที่อุณหภูมิห้อง นางสาวเวธกา เทพรักษา TEERASAK PUNVICHAI Open
การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) นางสาวณัฐกุล แก้วประวัติ ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว Open
การประเมินท่าทางการทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้วิธี ROSA นายฮานีฟ มะเระ JITRALADA KITTIJARUWATTANA Open
การพัฒนาชุดเร่งการแยกชั้นของน้ำมันจากน้ำเสียในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม นางสาวจาริยาภรณ์ อรรถรัฐ ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ Open
เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนขมิ้นชันเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางสาวณัฐชา บุญโพธิ์แก้ว ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล Open
การศึกษาปริมาณความต้องการคลอรีนของน้ำและการตรวจสอบถังน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) นางสาวธัญลักษณ์ พยัฆมาศ TULE SIRIKITPUTTISAK Open
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 นายกิตติศักดิ์ ว่องพานิช ภาสกร ธรรมโชติ Open
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางไฟฟ้าและระดับพรีวัลคาไนซ์ของยน้ำยางคอมปาวด์ นางสาวสายฝน เครือจันทร์ NARONG CHUEANGCHAYAPHAN Open
ผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในอาหารไก่เนื้อ ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก่ นางสาวทิพย์วรรณ ชิตเชื้อ ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร์ Open
“The Wonderland of IT’s” a digital game นายนันทโชติ ทิพยมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ Open
1.การออกแบบโมเดลทุ่นสลายกำลังคลื่น 2. การศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของไม้ผสมพลาสติก เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตต่ออุณหภูมิและความชื้น 3.แบบหมอนยางพาราสำหรับนอนหงายและนอนตะแคง นางสาวนฤมล ขุนดำ วิศนัย์ ยิ่งประเสริฐ Open
1.การออกแบบโมเดลทุ่นสลายกำลังคลื่น 2. การศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของไม้ผสมพลาสติก เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตต่ออุณหภูมิและความชื้น 3.แบบหมอนยางพาราสำหรับนอนหงายและนอนตะแคง นางสาวเพ็ญนภา หาระคุณ วิศนัย์ ยิ่งประเสริฐ Open
A study of efficacy of type antioxidant in palm olein นางสาวประกายแก้ว สุวรรณฤทธิ์ Asst. Prof. Dr. Karthikeyan Venkatachalam Open
Analysis of forestry data of Kelantan states นายธัมมะวุฑ ฉิมพิมล อ.ศิวิภา พฤฒิคณี Open
Cane Area ระบบวิเคราะห์และแสดงผลพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของประเทศไทยจาก ข้อมูดาวเทียมแบบรายเดือนและระบบแสดงผลความชื้นในดิน The Monthly System Analysis and Visualization of Sugarcane Plantation in Thailand from Satellite and Soil Moisture Dashboard นายพนมกร พรหมคีรี ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ และ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ Open