ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในมูลของเป็ดไข่ นางสาวสุภาพร ชูเเก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ Open
ผลของการเสริมมังเคร่ในน้ำดื่มต่อคุณภาพเนื้อและการเกิดออกซิเดชั่นในเนื้อไก่ นางสาวเกศสุดา ผุดผาด ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ Open
การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบยืนกรงและแบบปล่อยตามธรรมชาติ นายพยุงศักดิ์ นันทวงศ์ ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ Open
การคัดแยก Bacillus species จากลำไส้ไก่ เพื่อใช้เป็นสารเสริมโปรไบโอติกในไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพและคุณภาพของไข่ นางสาวอรทัย แดงสวัสดิ์ ดร. ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
การคัดแยก Bacillus species จากลำไส้ไก่ เพื่อใช้เป็นสารเสริมโปรไบโอติกในไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพและคุณภาพของไข่ นางสาวชัญญนันท์ นพสุวรรณ ดร. ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
Right Beyond นายนวรินทร์ พิพัฒน์รุ่งเจริญ ศิวิภา พฤฒิคณี Open
การเพาะและอนุบาลปลาเมง นางสาววันวิสาข์ แสงมิ่ง อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
ความหลากหลายของชนิดปลาในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง นางสาวอังคณา เจียมใจปองสุข ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ Open
การเพาะและอนุบาลปลาเมง นางสาวเบญจวรรณ แก้วศรี อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
ระบบบันทึกบทความสามภาษา นายสุชาติ ตั้งธนาบดี เอกราช แซ่ลิ่ว Open
ผลของการเสริมผักเหลียงและผักชีล้อมต่อสมรรถภาพและสีไข่แดงของไก่ไข่ นายธวัชชัย ทองสงค์ ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ Open
การจัดการปุ๋ยและการเพิ่มความหอมของข้าวหอมไชยา นายพัทธพล พรหมภักดี ดร.สุชาติ เชิงทอง Open
การจำแนกและคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลลัสจากลำไส้ครัสเตเซียน นางสาวปิยวรรณ ไทยทอง ดร. ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกทนเค็มจากอาหารหมักดอง นางสาวสุติพร รักโสม ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
การศึกษาชีววิทยา และวัฏจักรชีวิตของกุ้งน้ำจืด บริเวณคลองศก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวปิยนันท์ ชูกิจ รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี Open
ผลของการเสริมผลมังเคร่ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก นางสาวเพชรัตน์ รัตนรังษี ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ Open
การจัดการระบบฐานข้อมูลสินค้าของบริษัท Print-D (Website Development "Print-D e-commerce System" ) นางสาวนันทิกานต์ เรืองสูง ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ Open
ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม : การควบคุมการให้ปุ๋ยอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการทำฟาร์มแบบในร่ม นางสาวชนนิกานต์ สังข์เมฆ ดร.ณัฐพล บุญนำ Open
เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นโดยปลูกแบบเลื้อยดินและขึ้นค้าง นายศุภสัณฑ์ จันทร์ทอง สุชาติ เชิงทอง Open
ระบบจัดการนักศึกษาฝึกงานและสหกิจ นางสาวปริฉัตร แก้วชลคราม ยุธยา เจริญสุข Open