ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 3 4 5 6 7 >
ระบบวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการเติบโตของมังคุดและสมโอโดยใช Visualization นายสนธยา สุภาวรรณ์ ผศ.ดร. ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ Open
แอพพลิเคชันความจริงเสริมเพื่อสมุนไพรไทย นายสนธยา สุภาวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ Open
การอบแห้งยางก้อนถ้วยผสมยางแผ่นเพื่อผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้รังสีอินฟาเรด นายสถาพร ทิณกร Warit Werapun Open
การฝึก Manual Testing และ Automated Testing ของผลิตภัณฑ์โดย Primo นายศุภสัณห์ หนูมาก JIRAPOND MUANGPRATHUB Open
ระบบควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะอัตโนมัติโดยใช้การจดจำป้ายทะเบียนบน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายศุภสัณห์ หนูมาก JIRAPOND MUANGPRATHUB Open
เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นโดยปลูกแบบเลื้อยดินและขึ้นค้าง นายศุภสัณฑ์ จันทร์ทอง สุชาติ เชิงทอง Open
ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำบริเวณโตนเลสาบ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา นายศุภวิชญ์ การเกษม รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี Open
การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวส้มโอทับทิมสยาม นายศุภฤกษ์ ศรีสงคราม อาจารย์ศรินทิพย์ อนุรักษ์ Open
ระบบการประเมินคาร์บอนฟรุตพริ้นท์รายบุคคล นายศุภณัฐ เพชรสุทธิ์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ Open
ระบบถังสำรองน้ำสำหรับตรียมน้ำยางคอมปาวด์ นายศุภชัย สมเขาใหญ่ ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา Open
การออกแบบและพัฒนาการเชื่อมต่อแผ่นโลหะโดยกระบวนการขึ้นรูปเย็น นายศุภกิตติ์ คงปัญญา ดร.ไกรสร ปุ่นย่อง Open
ผลของความลึกต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของกล้าปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด (Sarcophyton sp.) ที่อนุบาลในธรรมชาติ นายศิวณัฐ ทองสุข ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ Open
การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มด้วยระบบโอห์มมิค นายศิริโยธิน ศุกลสกุล ผศ.ดร.วาริช วีระพันธ์ Open
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริษัท เออี.ภูเก็ต จำกัด นายศักรินทร์ ปานเพ็ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติบำบัดภาวะอาการกล้ามเนื้อเท้าอ่อนแรงสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน นายศักดิอนันท์ ศิริรัตน์ ดร.ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ Open
ระบบผลแต้มรางวัลสำหรับสมาชิกของร้านเตือนใจ นายศรายุทธ แก้วขาว SIWIPA PRUITIKANEE Open
แอปพลิเคชันติดตามรถสวัสดิการรับส่งนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายศรายุทธ แก้วขาว อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
การใช้ใบหูกวางในการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารเสริมแก่พืช นายศรเพชร คำกลั่น Suraphon Thitithanakul Open
ระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับติดตาม และควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการปลูกผักสลัดในดิน นายศตวรรษ สอนขำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ Open
การชักนำรากลอยหัวร้อยรูเพื่อการสร้างมวลชีวภาพ นายวุฒิชัย มากทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา Open