ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ณ บริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จำกัด นายอดิศร สุดถือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง Open
การศึกษาเชื้อเพลิงชีมวลแข็งอัดเม็ดจากกากขี้แป้งผสมถ่านไผ่ นายอดิศร รอดหยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ธรสินธุ์ Open
การยกระดับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Upgrading Internet Network in Student Dormitory of Mae Fah Luang University นายอดิศร กิจจำรูญ ดร.ณัฐพล บุญนำ Open
การประเมินท่าทางการทำงานของเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่ โดยใช้วิธี REBA นายอดินันท์ เขียวคลองเดิม JITRALADA KITTIJARUWATTANA Open
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นายอครพล นวลสกูล Asst. Prof. Dr. Pattama Senthong Open
ร้านค้าปลีก นายสุวิจักขณ์ น้อยวงศ์ ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ Open
การศึกษาการผสมข้ามพันธุ์ของคู่ผสมระหว่างกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม นายสุริยัน พรมจีบ ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท Open
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษาในรูปแบบแอนนิเมชั่น แผนก ทำจ่าย (Payment) ตำแหน่ง จัดเก็บเอกสาร (Retention) บริษัท เมอส์ก ไลน์ ประเทศไทย จำกัด นายสุริยะ แซ่เต็ง THACHAPAN KESORNSIT Open
รถจักรยานไฟฟ้าไฮบริดอเนกประสงค์ (Multipurpose Hybrid Electric Bicycle) นายสุราษฎร์ มารัด อาจารย์ศรินทิพย์ อนุรักษ์ Open
แอปพลิเคชันแนะนำการเพาะปลูกเมลอนอัจฉริยะด้วยระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล นายสุรัฐ เหล่าดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ Open
ระบบสนับสนุนโปรโมชันของร้านเตือนใจ นายสุรสีห์ สากูต อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
แอปพลิเคชันกายบริหารบนมือถือสำหรับคนตาบอด นายสุรสีห์ สากูต อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
การออกแบบและสร้างเครื่องทดลองดูดนำ้มันบนผิวนำ้ นายสุรศักดิ์ แก้วท่าแค ดร.วาริช วีระพันธ์ Open
การจัดการสารเคมีด้วยระบบออนไลน์ ในกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ (โรงงานหาดใหญ่) นายสุรเดช ทองแก้ว อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ระบบแนะนำร้านอาหารด้วยเทคโนโลยี AR โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล นายสุรเชษฐ์ พุฒยืน ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ Open
พฤติกรรมบางประการของโลมาชายฝั่งที่พบเห็นบริเวณท่าเรือแหลมทวด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรเชษฐ์ สุขใสย SUWAT JUTAPRUET Open
ระบบเกมจำลองสถานที่ท่องเที่ยวเสมือนจริงในจังหวัดกระบี่ นายสุภสิทธิ์ นุ่นรอด อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว Open
ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นหัวร้อยรู นายสุทธิพงษ์ ศรีจันทร์โฉม ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล Open
อุปกรณ์ช่วยขนย้ายเก้าอี้ นายสุทธิพงศ์ ฟักหมิด ดร.ไกรสร ปุ่นย่อง Open
ระบบบันทึกบทความสามภาษา นายสุชาติ ตั้งธนาบดี เอกราช แซ่ลิ่ว Open