ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
ฟิล์มไฮโดรเจลคอมโพสิตจากสารละลายไคโตซาน/เซลลูโลส นายอานันตชัย ศรีพรม SARANYOO KLAIKLAY Open
การลดของเสียในกระบวนการผลิตยางบังโคลน บริษัทสยามยูไนเต็ดรับเบอร์ นายอานนท์ บุญทวี Narissara Mahathaninwong Open
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริมผงสมุนไพร นายอาทิตย์ สรกุล ผศ.ดร. เบญจมาภรณ์ พิมพา Open
วิธีทดสอบวิเคราะห์หาปริมาณสารกลุ่มฟลูโอโรควิโนโลน และควิโนโลนในอาหารสัตว์โดยใช้ HPLC-MS (Determination of fluoroquinolone and quinolone groups in animal feed by HPLC-MS) นายอาทิตย์ เหมือนเลื่อน SARANYOO KLAIKLAY Open
การพัฒนาระบบตรวจสอบถังดับเพลิงด้วยคิวอาร์โค้ด ภายในบริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด นายอัฮหมัดอิกเราะ หวันดิน KANTIMA LADONDU Open
วีดิโอฝึกอบรมพนักงานใหม่ เรื่อง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด นายอัดนันท์ วาจิ KANTIMA LADONDU Open
ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องในแปลงเกษตรแบบอินทรีย์และแปลงเกษตรแบบเคมี นายอัฐพล สมัครแก้ว ผศ. ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ Open
ประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนและปุ๋ยมูลหนอนแมลงวันลายต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของคะน้าอินทรีย์ นายอรรถกร เรืองโรจน์ ผศ.ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ Open
การศึกษาเครื่องอัดเม็ดพลังงานเปรียบเทียบสมบัติเชิงความร้อนของไม้ปาล์มน้ำมันที่ผ่านการปรับสภาพด้วยเชื้อราและไม่ผ่านการปรับสภาพด้วยเชื้อราในเชิงปริมาณที่เท่ากัน นายอภิสิทธิ์ ทองอ่อน ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม Open
การสำรวจจันทน์กะพ้อในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 3 นายอภิสิทธิ์ ทองเอียด Asst.Prof.Dr.Theera Srisawat Open
ประสิทธิภาพของบาซิลลัสโพรไบโอติกในการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นายอภินันท์ นุ้ยศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
จักรยานรถเข็นเด็กและจักรยานออกกำลังกายปั่นไฟอเนกประสงค์ นายอภินัทธ์ แซ่แต้ อาจารย์ศรินทิพย์ อนุรักษ์ Open
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ นายอภิเดช บำรุงสวัสดิ์ เอกราช แซ่ลิ่ว Open
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของแพะที่ได้รับอาหาร ทีเอ็มอาร์หมักที่มีทางปาล์มน้ำมันและใบกระถินและพฤติกรรมที่แสดงออก นายอนุวัตร เเก้วผลึก บดี คำสีเขียว Open
เครื่องล้างสารพิษตกค้างในผักผลไม้ด้วยน้ำแม่เหล็ก นายอนุชิต เพ็ชรเรือง รองศาสตราจารย์ ชดาภัษท สุดศิริ Open
การผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เพื่อประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นายอนุชาติ แก้วโกมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา Open
พัฒนาระบบจัดการร้านขายยาและปรับปรุงแก้ไขระบบจัดการการค้าปลีก นายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ Open
การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบอุทกภัยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม นายอนิรุต บุญคง ดร. สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ Open
ระบบวิเคราะห์คุณภาพดินสำหรับเพาะปลูกทุเรียน นายอนวัทย์ กาญจนกูล AEKARAT SAELIW Open
การศึกษากระบวนการผลิตและสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อยในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา นายอติชาต จันทร์เกตุ ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม Open