ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการจับก้อนหางน้ำยาง อรอนงค์ จงไกรจักร ผศ.ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ Open
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผสมยางด้วยหลัก ECRS นายฮำหมัดอัสฮา มีนา Suphatchakorn Limhengha Open
การประเมินศักยภาพทางความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากกากขี้แป้งของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น นายฮาริบ ไร่ใหญ่ Dr. Suphatchakorn Limhengha Open
การประเมินท่าทางการทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้วิธี ROSA นายฮานีฟ มะเระ JITRALADA KITTIJARUWATTANA Open
ความชุกของการบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร นายฮากีมี เจ๊ะฮะ อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของด้วงเต่าตัวห้ำ Coelophora inaequalis F. (Coleoptera: Coccinellidae) เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด นายอุทิศ เพ็ชรแดง ผศ. ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ Open
ผลของการเสริมผงมังเคร่ในอาหารต่อเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในกุ้งทะเล นายอุดม ทิมทอง ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท Open
ผลของโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนต่อการพัฒนาอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหอยตะโกรมกรามขาวเพศเมีย นายอุเทน ชัยชนะ Assoc. Prof. Dr. Parichart Ninwichian Open
ระบบเฝ้าระวังฝุ่นในห้องผู้ป่วยติดเตียงด้วย IoT นายอิสริยะ ทองแก้ว Mrs.Siwipa Pruitikanee Open
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องแช่เยือกแข็งที่ใช้สารทำความเย็นนาโนแบบ Al2O3/ R-134a เป็นสารทำงาน นายอิสมาแอล เจะเลาะ ผศ.ดร. พงศกร ศานติชาติศักดิ์ Open
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ช่วงปี 2545,2554 และ 2560 นายอิษฏ์ อินทรสกุล ดร. สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ Open
เครื่องตรวจจับความสุกของผลปาล์มและปริมาณน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายอิศรศักดิ์ อินทรีย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ Open
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP ในจังหวัดปัตตานี นายอิลฮาม มะดีเยาะ เอกราช เเซ่ลิ่ว Open
ระบบพิสูจน์ธนบัตรไทย (Thai Banknote Proof System) นายอิลฮาม มะดีเยาะ เอกราช เเซ่ลิ้ว Open
การปรับปรุงการเตรียมสารละลายพอลิเมอร์โดยใช้ระบบโดซาตรอน นายอิมรอน ล๊ะอาหลี ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา Open
ระบบแลกเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกกับรางวัล นายอิทธิพล คำคง อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว Open
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สมบัติของสารทำงาน R-32 ของผลจากสนามแม่เหล็ก ที่มีผลต่ออนุภาคนาโน ที่ไหลผ่านท่อของเหลวในเครื่องปรับอากาศ นายอิทธิพงษ์ สูน่าหู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์ Open
พฤษเคมีเบื้องต้นของต้นมะส้าน นายอาลีอักบัร ฮารุดีน Saranyoo Klaiklay Open
การปรับปรุงอาหารสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในปลาดุก (ปลาดุกบิ๊กอุย) นายอามาล หมาดสกุล ดร. ดวงรัตน์ ชูเกิด Open
การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอานัส สงคง อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open