ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 5 6 7 8 9 >
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับปัญหาการแพ้อาหาร นางสาวกัญญาพัชร ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ Open
ระบบรายงานการตรวจสอบรถบรรทุกประตูทางออกเขตบรรจุถุงปูน SCG นางสาวกัญญาภัค คงสุวรรณ Piyanart Chotikawanid Open
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ นางสาวกัญญาภัค คงสุวรรณ ดร. ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ Open
การเพิ่มปริมาณโซมาติกเอ็มบริโอและการชักนำให้เป็นพืชต้นใหม่ในหัวร้อยรู นางสาวกัญญามล เอี่ยมสกุล ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล Open
เเผ่นปิดเเผลจากมะพร้าว (Coconut wound dressing) นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นจันทร์ ผศ.ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ Open
Effect of Exogenous Application of Salicylic acid on Controlling Mint Leaves Chilling Injury นางสาวกัญญารัตน์ คำนวล CHATCHAWAN CHOTIMARKORN Open
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร กรณีศึกษา: สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกัญญารัตน์ ช่อผกา ดร.กรวิทย์ เกาะกลาง Open
ผลการใช้อาหารหมักน้ำซอสผสทยีสต์เสริมในสุกรขุน นางสาวกัญญารัตน์ นาคสวาท OPART PIMPA Open
ผลของการใช้สารเสริมอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวเเวนนาไม นางสาวกัญญารัตน์ รัตนะ อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
การแก้ไขปัญหาสารหนูในกระบวนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบสำรองบริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวกัณฐิกา จันทร์ศรี ดร.อติพล พัฒิยะ Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานแผนกจัดสินค้า บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ โดยวิธี REBA นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ KANTIMA LADONDU Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานแผนกจัดสินค้า บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ โดยวิธี REBA นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ KANTIMA LADONDU Open
การวิเคราะห์หาอันตรายในกระบวนการผลิต ด้วยวิธี Job Safety Analysis ของพนักงาน บริษัท เอสเอ็มซีสยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวกันติชา รัตนะ อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การติดเชื้อปรสิตในกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อเลี้ยง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกันทิมา เพชรนิล ผศ.ดร.กานดา ค้ำชู Open
การประเมินความสอดคล้องระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางสาวกันธรส ส่งเสมอ อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
ผลของการเสริมผงปาปริก้าและผงขมิ้นในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสีไข่แดงของไก่ไข่ นางสาวกัลญาวรรณ สุขทอง ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ Open
การเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ G-MIX เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทางสรีรวิทยาของพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม นางสาวกัลยกร แท่นจันทร์ สรายุทธ อ่อนสนิท Open
คู่มือคำศัพท์และประโยคการสนทนาภาษาอังกฤษ แผนก Front Office ในธุรกิจการโรงแรม นางสาวกัลยาณี พิมพ์พรมมา ืNattamon Ratcharak Open
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากถั่วเน่า และการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการเน่าเสีย และผลต่อการงอกของเมล็ดธัญพืช นางสาวกัลยารัตน์ พุ่มคง ดร. จรัสลักษณ์ เพชรวัง Open
Smart Education โปรแกรมสำหรับเรียนคณิตศาสตร์ “เรื่องสมการเชิงเส้น” นางสาวกัสมา หะยีซอ อาจารย์วาสนา บุญแสวง Open