ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 4 5 6 7 8 >
ผลของลูกหม่อนต่อสี เนื้อสัมผัส คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระเเละการเกิดลิปิดออกซิเดชันในหมูยอระหว่างการเก็บเย็น นางสาวกมลทิพย์ รัตนชุม ดร. อุมาพร เเพทย์ศาสตร์ Open
การวิจัยและพัฒนากระดาษกันน้ำเคลือบน้ำยางธรรมชาติ นางสาวกมลทิพย์ ฤทธิมาส รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ Open
สบู่เหลวน้ำมันเมล็ดในปาล์มโดยใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าเส้นใยปาล์มเพื่อลดปริมาณการใช้ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์(KOH) นางสาวกมลวรรณ ฟักทอง PARINUCH CHUMKAEW Open
วัสดุประกอบเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ นางสาวกรกนก หนูทองแก้ว ดร.กนกอร แซ่อึ่ง Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานคัดทะลายปาล์ม ด้วยวิธี REBA ในบริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด นางสาวกรณิศ เกกินะ KANTIMA LADONDU Open
การสำรวจพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงานแผนกการผลิต 3 ของบริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด นางสาวกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ รศ.ดร. ปัทมา เสนทอง Open
ชนิดของหอยสองฝาในบริเวณคอกหอยแครง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกรรณิการ์ แซ่จิว SUWAT JUTAPRUET Open
สมบัติบางประการของไม้ยางพาราที่ถูกปรับปรุงโดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ นางสาวกรรณิการ์ ทรงพล ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ Open
สัณฐานวิทยาของกล้วยน้ำว้าบางโพธิ์ นางสาวกรรณิการ์ วรรณิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล Open
การศึกษาวิธีการสกัดไซแลนจากซังข้าวโพด เปลือกสับปะรดและเปลือกกล้วย นางสาวกรวรรณ อ่อนแท้ ดร.อติพล พัฒิยะ Open
Reduce the rework of deflection after welding in the Battery cooling production process นางสาวกรัณฑรัตน์ พิชัยรัตน์ Assoc. Prof. Dr.Chadapust Sudsiri Open
การศึกษาคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม การสกัดน้ำมันปาล์ม กรณีศึกษา บริษัท สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด นางสาวกฤติยา เสือบุญทอง เบญจมาภรณ์​ พิมพา Open
การพัฒนาอิฐบล็อกแบบไม่รับน้ำหนักที่มีเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสม นางสาวกฤติยา ตันเลียง ผศ.ดร. อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
ผลผลิตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของแตงกวาที่ปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติและเกษตรดั้งเดิม นางสาวกฤติยาณี ว่องธารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ Open
การคัดแยกบาซิลลัสจากดินบริเวณแม่น้ำเพื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้งราก่อโรคพืช นางสาวกฤษณา แสงบ้านยาง DUANGKHAETITA KANJANASOPA Open
การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะโครเมียม นางสาวกฤษติยา แก้วตาทิพย์ URAIWAN WERAPUN Open
ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชมโลมาจากชายฝั่ง บริเวณท่าเรือแหลมทวด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกวินนา หวังเหมรา ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ Open
การจัดทำระบบการขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบุคคลภายนอกในรูปแบบออนไลน์ นางสาวกัญญ์ชฎา ชูมณี อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ Open
การประเมินท่าทางการทำงานของพนักงานโดยใช้โปรแกรม HUMANTECH a velocityEHS solution ในบริษัทวอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวกัญญานัฐ ศรีอนันต์ KANTIMA LADONDU Open
ความชอบพืชอาศัยของด้วงหมัดผัก Phyllotreta sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) นางสาวกัญญาพัชร ตรียุทธ วิกันดา รัตนพันธ์ Open