ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 2 3 4 5 6 >
การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิกเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืช: กรณีศึกษา นางสาวเอื้อการย์ บัวทองจันทร์ WARIT WERAPUN Open
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Main factors affecting the color change of raw materials and products) นางสาวเอื้อรัตน์ ไตรสุวรรณ Dr. Atiphon Phatthiya Open
เครื่องมือวัดระดับจุดหยดน้ำไขสันหลัง นางสาวแพรพรรณี ศิริมุสิกะ ดร. ไกรสร ปุ่นย่อง Open
การออกแบบผลิตภัณฑ์รถช่วยพยุงเดินอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ นางสาวแพรวนภา มัชฌิมวงค์ ศรินทิพย์ อนุรักษ์ Open
การออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวสะตอ นางสาวแพรววิลัย กอเปี่ยม ดร. ไกรสร ปุ่นย่อง Open
การคัดแยกยัสต์ปฏิปักษ์จากผิวผักและผลไม้เพื่อยับยั้ง Alternaria alternata นางสาวโชติกา สังข์ทอง Jaraslak Pechwang Open
พฤติกรรมสุขภาพและการปรับตัวต่อสภาพความร้อนของชาวนา นางสาวโชติกานต์ คงบัน KANTIMA LADONDU Open
นางสาวโศรยา ระวังอาจ DUANGKHAETITA KANJANASOPA Open
การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของโพรไบโอติกบาซิลลัสที่คัดแยกจากยางก้อนถ้วย นางสาวโศรยา ระวังอาจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
การรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายจากการทำงาน ในแรงงานรายวัน บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จํากัด นางสาวโสมธิดา แดงหย้ง KODCHAPAN NOOCHANA Open
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากผลไม้สละ นางสาวโสรญา กะลอเอียด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ Open
การประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี JSA ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม บริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จำกัด นางสาวโสรยา เจ็กอร่าม PATTAMA SENTHONG Open
เมตาบอไลท์และฤทธิ์ืทางชีวภาพของราเอนโดไฟต์จากเนียมหอม นางสาวโอบฟ้า หีบแก้ว ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย Open
การสำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวไปรณัฐฐา ช่วยเกิด ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวณิชย์ Open
ระบบการจัดการคลังพัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวไลลา กาลม Siwipa Pruitikanee Open
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและเปรียบเทียบวิธีทดสอบซิงก์ออกไซด์ (ZnO) สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ระหว่าง วิธีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 221-2558) และวิธีเภสัชตำรับของสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopeia : USP) นางสาวไลลา บิลหลี PARINUCH CHUMKAEW Open
การสัมผัสเสียงเครื่องยนต์เรือหางยาวของนายท้ายเรือในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นางสาวไอลดา เฉี้ยนเงิน ดร.นุจรีย์ แซ่จิว Open
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยาญ นางสาวกชกร มะสัน ยุธยา เจริญสุข Open
การศึกษาปริมาณแคดเมียมในหมึกกล้วย หมึกสาย และหมึกกระดอง นางสาวกนกกาญจน์ แย้มแสง ผศ.ดร. ศรัณยู ใคลคลาย Open
แนวทางในการเลือก payment term ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวกนกกาญจน์ สมัครธรรม ดร.อารีรัตน์ ทศดี Open