ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
คุณสมบัติแผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยมะพร้าว นางสาวเพ็ชชรี คงสาลี ดร.สายสุนีย์ จำรัส Open
ผลของการเสริมผลมังเคร่ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก นางสาวเพชรัตน์ รัตนรังษี ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ Open
การส่งเสริมความปลอดภัยและเสนอแนะแนวทางในการลดอุบัติเหตุการตัดในแผนกคลังสินค้าและแผนกผลิต โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นางสาวเพชรา หนูสี อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ Open
การศึกษาระดับความร้อนของพนักงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเพ็ญนภา รัสสลาม NUTJAREE SAEJIW Open
1.การออกแบบโมเดลทุ่นสลายกำลังคลื่น 2. การศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของไม้ผสมพลาสติก เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตต่ออุณหภูมิและความชื้น 3.แบบหมอนยางพาราสำหรับนอนหงายและนอนตะแคง นางสาวเพ็ญนภา หาระคุณ วิศนัย์ ยิ่งประเสริฐ Open
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับจัดการและแสดงผลข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 นางสาวเพ็ญพิมล ขวัญเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ Open
การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกจากน้ำนมมนุษย์และน้ำนมแพะ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ศรีทอง ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา Open
การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบท่อส่งสารเคมี ตามหลักความปลอดภัย บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวเมธิษา รัฐกาล ANUWAT AKKEESUWAN Open
ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกย่อยสลายได้ผสมสาหร่ายผมนาง นางสาวเมยรัตน์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ Open
ศึกษาการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบลดเดอร์ E4785 นางสาวเรณุมาศ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร Open
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมพาสเจอร์ไรส์และน้ำนมยู เอช ที Analysis of quality of pasteurized milk and UHT milk นางสาวเวณิกา ห้าหยัง ผศ. ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
ศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการทำแห้งปลาดุกร้าและอายุการเก็บรักษาปลาดุกร้าที่อุณหภูมิห้อง นางสาวเวธกา เทพรักษา TEERASAK PUNVICHAI Open
ผลของพริกไทยบดและสารสกัดไพเพอรีนจากพริกไทยต่อการเจริญเติบโตพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อและการต้านโรคตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) นางสาวเสาวณิต พูลเพียบพร้อม ผศ.ดร. จรีพร เรืองศรี Open
Effect of temperature on the solubility of Zingiber cassumunar in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวเสาวณีย์ หนูยัง ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ Open
การออกแบบจิ๊กเพื่อลดเวลาในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน กรณีศึกษา บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด นางสาวเสาวภา นาคแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เมืองดี Open
เว็บไซต์สุ่มผู้โชคดีของแอพพลิเคชั่น One Delivery ทับสะแก นางสาวเสาวลักษณ์ เนียมเจริญ รศ. ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ Open
ระบบออกบัตรทดแทนบัตรโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วทอง อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
การศึกษาความต้านทานต่อเชื้อราผิวไม้ของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ผลิตจากเปลือกส้ม นางสาวเสาวลักษณ์ มาลากุล WISANEE YINGPRASERT Open
การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากส่วนกลั่นกรดไขปาล์มโดยการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ นางสาวเอ็นอาร์ม พรมโนนศรี ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ Open
ผลของโปรตีนต่อลักษณะการวัลคาไนซ์และสมบัติของยางแผ่นรมควันวัลคาไนซ์ นางสาวเอมอัชนา สมมารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร Open