ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 1 2 3 4 5 >
ผลของ methyl eugenol ต่อระยะเวลาในการเจริญพันธุ์และแข่งขันผสมพันธุ์ ของแมลงวันผลไม้เพศผู้ Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae) นางสาวเจนจิรา เรืองเทพ ผศ.ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ Open
Share For You Application นางสาวเจนจิรา สุระคำแหง ดร.ณัฐพร ทองศรี Open
ประเมินการสัมผัสเชื้อ Salmonella spp. ในฟาร์มไก่ นางสาวเจริญวรรณ ชายเกตุ อาจารย์ณัฐจิต อ้นเมฆ Open
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสบู่แคลเซียมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น นางสาวเต็มสิริ บุญโยดม Dr.Sergey Novikov Open
การสลายสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนออกไซด์ นางสาวเนตรนภา แก้วสุวรรณ ผศ.ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
ปรสิตในปลาช่อน (Channa striata) บริเวณบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเนตรนภิศ เขจรรักษ์ กานดา ค้ำชู Open
การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติเอนโดไฟติกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน นางสาวเนติชา คลองมดคัน ผศ. ดร. ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา Open
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานเรือนปาล์ม หม้อไอน้ำและหม้อนึ่งด้วยวิธี REBA ในบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) นางสาวเบญจพรรณ ทองนวล KANTIMA LADONDU Open
การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรดาทะเลด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลา นางสาวเบญจมาพร วิวรรณ ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที Open
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อและกระดาษจากเส้นใยผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม นางสาวเบญจลักษณ์ บุญเพ็ง สุวิล ศานติชาติศักดิ์ Open
การเพาะและอนุบาลปลาเมง นางสาวเบญจวรรณ แก้วศรี อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เห็ดแครง นางสาวเบญจวรรณ แสงรัตน์ ดร.พรพงษ์ สุทธรักษ์ Open
ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อผลิตภัณฑ์เนื้อปลานิลอบแห้ง นางสาวเบญจวรรณ ด้วงขวิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล โชติมากร Open
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากสารสกัดฝาง นางสาวเบญจวรรณ ทองชู โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ Open
Fanclub Community Content Management System นางสาวเบญจวรรณ หนูสุวรรณ ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ Open
การศึกษาการทำงานขั้นตอนการลำเลียงทะลายปาล์มนึ่งสู่เครื่องแยก นางสาวเบญญาภา ชีวะกุล THIENSAK CHUCHEEP Open
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งสำเร็จรูปจากผักหวานบ้านผรงสมเห็ดแค นางสาวเปมิกา พุ่มช่วย Asst.Prof. Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
ความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเปรมฤดี ปรีชา อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ผลของโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ การตอบสนองต่อ การวางไข่ จํานวนไข่ที่วางและอัตราการปฏิสนธิในหอยตะโกรมกรามขาว นางสาวเปรมฤดี อะหร่าม รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร Open
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการประจุกระแสไฟฟ้าของจักรยานไฮบริดอเนกประสงค์ นางสาวเปรมฤทัย ศรีนวล SARINTIP ANURAK Open