ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
คู่มือคำศัพท์และประโยคการสนทนาภาษาอังกฤษ แผนก Front Office ในธุรกิจการโรงแรม นางสาวกัลยาณี พิมพ์พรมมา ืNattamon Ratcharak Open
การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ TiO2/Fe เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นางสาวจันทร์อุษา เวชสิทธิ์ อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯในจังหวัดสตูล นางสาวศิริพร นวลสุวรรณ อารีรัตน์ ทศดี Open
วีดีโอสำหรับอบรมพนักงาน เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด นางสาวอริยา ยูงทอง อาจารย์อนุวัติ อัคคีสุวรรณ์ Open
การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอานัส สงคง อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานแผนกครัวและพนักงานขับรถส่งอาหารของบริษัทครัวการบินแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต นางสาวอังคณา ยิ้มเยาะ อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ความชุกของการบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร นายฮากีมี เจ๊ะฮะ อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ นางสาวอนงค์นาถ สมาธิ อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการปวดคอในกลุ่มพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด นางสาวมณฑนา บิลหยา อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และศูนย์พระประแดง นางสาวศิโรรัตน์ รักษามั่น อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การจัดการสารเคมีด้วยระบบออนไลน์ ในกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ (โรงงานหาดใหญ่) นายสุรเดช ทองแก้ว อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การพัฒนาระบบตรวจเช็คและการจัดเก็บข้อมูลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย นางสาวจุฑาทิพย์ เหาะหาด อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
ความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเปรมฤดี ปรีชา อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การศึกษาประสิทธิภาพของสารส้มและแป้งข้าวเจ้าในกระบวนการโคแอกกูเลชัน นางสาวณัฐกานต์ เทพสง อาจารย์สุวิมล ศานติชาติศักดิ์ Open
ผลของการใช้สารเสริมอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวเเวนนาไม นางสาวกัญญารัตน์ รัตนะ อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
การเพาะและอนุบาลปลาเมง นางสาวเบญจวรรณ แก้วศรี อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
การเพาะและอนุบาลปลาเมง นางสาววันวิสาข์ แสงมิ่ง อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
เว็บไซต์ศูนย์รวมติวเตอร์:อาสาติว นายณภัทร สามทอง อาจารย์สันติ โชติแก้ว Open
การทดสอบระบบการควบคุมภายใน นายชิษณุพงศ์ อนันตพงษ์ อาจารย์สมนึก เลิศแก้ว Open
การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากพอลิแลคติคแอซิดผสมผงไม้ปาล์ม โดยใช้ไซเลนและยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เป็นตัวประสาน นางสาวภาวดี สังข์นุ่น อาจารย์ศุภรัตน์ หนูมา Open