ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
คู่มือคำศัพท์และประโยคการสนทนาภาษาอังกฤษ แผนก Front Office ในธุรกิจการโรงแรม นางสาวกัลยาณี พิมพ์พรมมา ืNattamon Ratcharak Open
การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ TiO2/Fe เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นางสาวจันทร์อุษา เวชสิทธิ์ อุไรวรรณ วีระพันธ์ Open
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯในจังหวัดสตูล นางสาวศิริพร นวลสุวรรณ อารีรัตน์ ทศดี Open
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการปวดคอในกลุ่มพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด นางสาวมณฑนา บิลหยา อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และศูนย์พระประแดง นางสาวศิโรรัตน์ รักษามั่น อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การจัดการสารเคมีด้วยระบบออนไลน์ ในกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ (โรงงานหาดใหญ่) นายสุรเดช ทองแก้ว อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การพัฒนาระบบตรวจเช็คและการจัดเก็บข้อมูลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย นางสาวจุฑาทิพย์ เหาะหาด อาจารย์อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ Open
การศึกษาประสิทธิภาพของสารส้มและแป้งข้าวเจ้าในกระบวนการโคแอกกูเลชัน นางสาวณัฐกานต์ เทพสง อาจารย์สุวิมล ศานติชาติศักดิ์ Open
ผลของการใช้สารเสริมอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวเเวนนาไม นางสาวกัญญารัตน์ รัตนะ อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
การเพาะและอนุบาลปลาเมง นางสาวเบญจวรรณ แก้วศรี อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
การเพาะและอนุบาลปลาเมง นางสาววันวิสาข์ แสงมิ่ง อาจารย์สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล Open
เว็บไซต์ศูนย์รวมติวเตอร์:อาสาติว นายณภัทร สามทอง อาจารย์สันติ โชติแก้ว Open
การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากพอลิแลคติคแอซิดผสมผงไม้ปาล์ม โดยใช้ไซเลนและยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เป็นตัวประสาน นางสาวภาวดี สังข์นุ่น อาจารย์ศุภรัตน์ หนูมา Open
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านไลน์แอปสำหรับหน่วยกู้ภัย กรณีศึกษา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสากู้ภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายธนกฤต รัตนพันธุ์ อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในสัตว์น้ำด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำสงขลา นางสาวกาญจนา ฉิมเรือง อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
ระบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำที่เกิดจากไวรัส กรณีศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา นางสาวสุภัค หนูโหยบ อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
การออกแบบเทมเพลตเว็บไซต์สำหรับบริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด นายชัชชัย จักรพงศ์ อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
ระบบสนับสนุนโปรโมชันของร้านเตือนใจ นายสุรสีห์ สากูต อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
แอปพลิเคชันกายบริหารบนมือถือสำหรับคนตาบอด นายสุรสีห์ สากูต อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open
แอปพลิเคชันติดตามรถสวัสดิการรับส่งนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายศรายุทธ แก้วขาว อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี Open