ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 4 5 6 7 8 >
การปรับปรุงกระบวนการให้ความร้อนเพื่อลดปริมาณของเสียและรักษาปริมาณของโปรตีนในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป นางสาวนันทณีย์ เชื่อกะโซ่ Dr.Sergey Novikov Open
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารปรับค่า pH และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสาร ลดแมงกานีสเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ําประปา นางสาวกมลชนก สวัสดิ์ทวี Dr.Sergey Novikov Open
ปริมาณสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาเมต้าทีสีสของเกลือเพื่อผลิตสบู่แคลเซียม(Stoichiometry of salt metathesis reaction for production of calcium soaps) นางสาวพรหมพร มีศรี Dr.Sergey Novikov Open
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสบู่แคลเซียมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น นางสาวเต็มสิริ บุญโยดม Dr.Sergey Novikov Open
เจลกันแดดจากสารสกัดใบบัวบก SPF 50+ PA++ นางสาวจิราเริง เสนาทิพย์ Dr.Sergey Novikov Open
การเพิ่มปริมาณการผลิตสบู่แคลเซียมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ นางสาวอัณศิกานต์ สิกขฤทธิ์ Dr.Sergey Novikov Open
การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลและกรดอินทรีย์ในน้ำมะนาว ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง นางสาวอัญจุลี ปราบปัญจะ Dr.SOPA CHEWCHANWUTTIWONG Open
การประเมินศักยภาพทางความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ทะลายปาล์มเปล่า และขี้เลื่อยไม้ยางพารา นายภานุวัฒน์ ลิหงวน Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
การออกแบบและพัฒนามีดแกะ-เลาะกระดองปูทางการยศาสตร์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปปูม้า นายบุณยวัฒก์ ชำนาญราช Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
การออกแบบและพัฒนามีดแกะเนื้อปูทางการยศาสตร์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปปูม้า นายวรบดินทร์ ละเหร่า Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
การผลิตทรายอนามัยสำหรับแมวจากกากขี้แป้งของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น นายนราชัย กลิ่นมาลี Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
The increasing of stock consistency and consistency controlling in blending process นางสาวสิริรดา ภูมิประไพ Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
ผลของการเสริมใบโหระพาในอาหารไก่เนื้่อต่อคุณภาพเนื้อ นางสาวฐิตาภรณ์ หนูขวัญ Dr.Umaporn Pastsart Open
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเว้าของอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์ (Study the condition for concavity of Aluminium Lid Film used in pet food products) นางสาววิภาวดี แซ่ตั้น Dr.URAIWAN WERAPUN Open
การควบคุมชีวภาพของแบคทีเรีย Burkholderia sp. SOS3 ในการต้าน Rhizoctonia solani นางสาวอามัลนี สะแอ Duangkhaetita Kanjanasopa Open
การควบคุมทางชีวภาพราก่อโรคในข้าวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ นางสาวพิมพาพร เพ่งพิศ Duangkhaetita Kanjanasopa Open
นางสาวโศรยา ระวังอาจ DUANGKHAETITA KANJANASOPA Open
ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน นางสาวกนกพิชญ์ เกลี้ยงเกลา DUANGKHAETITA KANJANASOPA Open
การคัดแยกบาซิลลัสจากดินบริเวณแม่น้ำเพื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้งราก่อโรคพืช นางสาวกฤษณา แสงบ้านยาง DUANGKHAETITA KANJANASOPA Open
การพัฒนาสารตัวเติมชีวมวลจากผงถ่านไม้ยางพาราและกะลาปาล์มสำหรับยางธรรมชาติ นางสาวธันยพร เกิดขาว EKASIT ANANCHAROENWONG Open