ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 3 4 5 6 7 >
การศึกษาค่าความต้องการคลอรีน (Chlorine Demand) ของน้ำของ กปภ.สาขาเกาะสมุย และ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ.) นายเตชิน แซ่หลี Dr. Rapeewan Sowanpreecha Open
สบู่แคลเซียมจากกรดไขมันจากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบและเปลือกหอยเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ นางสาวรังศิณีย์ ธูปสูงเนิน Dr. Sergey Novikov Open
การหาค่าการสูญเสียของน้ำมันปาล์มดิบจากสลัดจ์ในกระบวนการผลิต นางสาวสุวนันท์ ศิริ Dr. Sergey Novikov Open
การหาปริมาณไบโอไธออลในผักและผลไม้ของภาคใต้ในประเทศไทย นางสาวนภัสสร หัสโสะ Dr. Sergey Novikov Open
การประเมินศักยภาพทางความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากกากขี้แป้งของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น นายฮาริบ ไร่ใหญ่ Dr. Suphatchakorn Limhengha Open
Conduct validation study of the halogen moisture analyzer against conventional method using oven for the moisture content analysis of desiccated coconut. นายสันติสุข ปานแก้ว Dr. Tule Sirikitputtisak Open
The effect of temperature on solubility of pinostrobin on Boesenbergia rotunda in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวธวัลยา ชาตรีกุล Dr. Tule Sirikitputtisak Open
Effect of pressure on the solubility of Zingiber cassumunar in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวจิราภรณ์ คำซาว Dr. Tule Sirikitputtisak Open
Development and validation of a method to determine Furfural in Ethanol using Gas Chromatography Mr. Kritsanachai Khwanmueang Dr. Tule Sirikitputtisak Open
The effect of temperature on solubility of Zingiber cassumunar Roxb. in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวธัญลักษณ์ ช่างคิด Dr. Tule Sirikitputtisak Open
The effect of temperature on solubility of Zingiber cassumunar Roxb. in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวธัญลักษณ์ ช่างคิด Dr. Tule Sirikitputtisak Open
ผลของการเสริมใบโหระพาในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก นางสาวอริสรา ขวัญส่ง Dr. Umaporn Pastsart Open
ผลของรังสีแกมมาต่ออัตราการงอก อัตราการรอดชีวิต และผลของ BA ต่อการชักนำให้เกิดยอด ของ ‘Khao Hlan On’ นางสาวพุธธิดา ทองชั้น Dr. Yaowaphan Sontikun Open
ระบบบันทึกภาระงานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (System for Inpatient workload recording of Nursing Group in Suratthani Hospital) นายเจษฎากร บุญนำ DR.APIRAT WANICHSOMBAT Open
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี นางสาวอินทิรา ปานหลี Dr.ATIPOL PATTIYA Open
การคัดแยกหาสารต้านจุลชีพและการวิเคราะห์ 16S-rRNA gene โดยใช้จุลินทรีย์กลุ่ม แอคติโนมัยซิทิทที่ต้านทานสารปฏิชีวนะริฟามพินหรือแวนโคมัยซินที่แยกจากรากพืชสมุนไพร นางสาวสุภาวดี คงเส้ง Dr.Darika Kongrit Open
การศึกษาเเรงตัดจากกระบวนการผ่ามะนาว นายนฤดล อำไพทอง Dr.krisorn Punyong Open
การปรับเทียบค่า tan delta ของสูตรยางล้อจากเครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยาง นายปลายมนัส เพชรเกตุ Dr.NARONG CHUEANGCHAYAPHAN Open
ระบบต้นแบบติดตามความปลอดภัยของการขนส่งนักเรียน นายธนวัฒน์ ศิลป์สวัสดิ์ DR.NATHAPHON BOONNAM Open
Web and design graphic for books information and library service นางสาวสุกัญญา คงเลิศ Dr.Natthaphon Boonnam Open