ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 3 4 5 6 7 >
ผลของรังสีแกมมาต่ออัตราการงอก อัตราการรอดชีวิต และผลของ BA ต่อการชักนำให้เกิดยอด ของ ‘Khao Hlan On’ นางสาวพุธธิดา ทองชั้น Dr. Yaowaphan Sontikun Open
ระบบบันทึกภาระงานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (System for Inpatient workload recording of Nursing Group in Suratthani Hospital) นายเจษฎากร บุญนำ DR.APIRAT WANICHSOMBAT Open
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี นางสาวอินทิรา ปานหลี Dr.ATIPOL PATTIYA Open
การคัดแยกหาสารต้านจุลชีพและการวิเคราะห์ 16S-rRNA gene โดยใช้จุลินทรีย์กลุ่ม แอคติโนมัยซิทิทที่ต้านทานสารปฏิชีวนะริฟามพินหรือแวนโคมัยซินที่แยกจากรากพืชสมุนไพร นางสาวสุภาวดี คงเส้ง Dr.Darika Kongrit Open
การศึกษาเเรงตัดจากกระบวนการผ่ามะนาว นายนฤดล อำไพทอง Dr.krisorn Punyong Open
การปรับเทียบค่า tan delta ของสูตรยางล้อจากเครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยาง นายปลายมนัส เพชรเกตุ Dr.NARONG CHUEANGCHAYAPHAN Open
ระบบต้นแบบติดตามความปลอดภัยของการขนส่งนักเรียน นายธนวัฒน์ ศิลป์สวัสดิ์ DR.NATHAPHON BOONNAM Open
Web and design graphic for books information and library service นางสาวสุกัญญา คงเลิศ Dr.Natthaphon Boonnam Open
การปรับปรุงกระบวนการให้ความร้อนเพื่อลดปริมาณของเสียและรักษาปริมาณของโปรตีนในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป นางสาวนันทณีย์ เชื่อกะโซ่ Dr.Sergey Novikov Open
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารปรับค่า pH และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสาร ลดแมงกานีสเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ําประปา นางสาวกมลชนก สวัสดิ์ทวี Dr.Sergey Novikov Open
ปริมาณสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาเมต้าทีสีสของเกลือเพื่อผลิตสบู่แคลเซียม(Stoichiometry of salt metathesis reaction for production of calcium soaps) นางสาวพรหมพร มีศรี Dr.Sergey Novikov Open
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสบู่แคลเซียมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น นางสาวเต็มสิริ บุญโยดม Dr.Sergey Novikov Open
เจลกันแดดจากสารสกัดใบบัวบก SPF 50+ PA++ นางสาวจิราเริง เสนาทิพย์ Dr.Sergey Novikov Open
การเพิ่มปริมาณการผลิตสบู่แคลเซียมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ นางสาวอัณศิกานต์ สิกขฤทธิ์ Dr.Sergey Novikov Open
การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลและกรดอินทรีย์ในน้ำมะนาว ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง นางสาวอัญจุลี ปราบปัญจะ Dr.SOPA CHEWCHANWUTTIWONG Open
การประเมินศักยภาพทางความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ทะลายปาล์มเปล่า และขี้เลื่อยไม้ยางพารา นายภานุวัฒน์ ลิหงวน Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
การออกแบบและพัฒนามีดแกะ-เลาะกระดองปูทางการยศาสตร์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปปูม้า นายบุณยวัฒก์ ชำนาญราช Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
การออกแบบและพัฒนามีดแกะเนื้อปูทางการยศาสตร์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปปูม้า นายวรบดินทร์ ละเหร่า Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
การผลิตทรายอนามัยสำหรับแมวจากกากขี้แป้งของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น นายนราชัย กลิ่นมาลี Dr.Suphatchakorn Limhengha Open
The increasing of stock consistency and consistency controlling in blending process นางสาวสิริรดา ภูมิประไพ Dr.Suphatchakorn Limhengha Open