ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 2 3 4 5 6 >
การกระตุ้นการสังเคราะห์ cryptic-secondary metabolite โดยนำแบคทีเรียกลุ่ม แอคติโนมัยซิทิทที่ต้านต่อยาปฏิชีวนะริฟามพินเลี้ยงร่วมกับ Corynebacterium glutamicum ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มี mycolic-acid เป็นองค์ประกอบ นางสาวอาทิตยา หนูขาว Dr. Darika Kongrit Open
การเลี้ยงปลานิลแดงในน้ำจืดโดยใช้อาหาร 3 ชนิดและปลานิลแดงน้ำเค็มเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและความชอบของผู้บริโภค นายพศวัต ศักดิ์รักษ์ Dr. Duangrat Chookird Open
เนื้อเยื่อวิทยาเหงือกและกล้ามเนื้อของปลานิลที่เจริญเติบโตในแหล่งน้้าจืดและน้้าเค็ม นางสาวปิยะพร กิตติกุล Dr. Duangrat Chookird Open
การศึกษาพัฒนาการและอัตรารอดปลาจีด Heteropneustes kemratensis (Fowler, 1937) ด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน นายภานุพงศ์ เมืองมา Dr. Jareeporn Ruangsri Open
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และเซลล์สืบพันธุ์ในหอยนางรม ตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) นางสาวสุนิสา มหาสวัสดิ์ Dr. Jareeporn Ruangsri Open
การศึกษาระยะเวลาในการเปลี่ยนวงใบมีด เพื่อให้ได้ขนาดของฝอยไม้ตามมาตรฐานในกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด นางสาวศศิประภา พงษ์พิชิต Dr. Kanokorn Saeoueng Open
นวัตกรรมอุปกรณ์วัดองศาเตียง นางสาวปาณิสรา เข็มทอง DR. KRAISORN PUNYONG Open
การคัดแยก และการศึกษาคุณสมบัติของบาซิลลัสโปรไบโอติกจากลำไส้ปลา เพื่อประยุกต์ใช้ทางการเกษตร นางสาวอนัญญา สงไตรรัตน์ Dr. Patima Permpoonpattana Open
Identification of durian pathogenic fungi and screening of Streptomyces inhibiting growth of the fungi นางสาวศศิประภา ครุดจ้อน Dr. Rapeewan Sowanpreecha Open
การศึกษาค่าความต้องการคลอรีน (Chlorine Demand) ของน้ำของ กปภ.สาขาเกาะสมุย และ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ.) นายเตชิน แซ่หลี Dr. Rapeewan Sowanpreecha Open
สบู่แคลเซียมจากกรดไขมันจากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบและเปลือกหอยเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ นางสาวรังศิณีย์ ธูปสูงเนิน Dr. Sergey Novikov Open
การหาค่าการสูญเสียของน้ำมันปาล์มดิบจากสลัดจ์ในกระบวนการผลิต นางสาวสุวนันท์ ศิริ Dr. Sergey Novikov Open
การหาปริมาณไบโอไธออลในผักและผลไม้ของภาคใต้ในประเทศไทย นางสาวนภัสสร หัสโสะ Dr. Sergey Novikov Open
การประเมินศักยภาพทางความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากกากขี้แป้งของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น นายฮาริบ ไร่ใหญ่ Dr. Suphatchakorn Limhengha Open
The effect of temperature on solubility of pinostrobin on Boesenbergia rotunda in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวธวัลยา ชาตรีกุล Dr. Tule Sirikitputtisak Open
Effect of pressure on the solubility of Zingiber cassumunar in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวจิราภรณ์ คำซาว Dr. Tule Sirikitputtisak Open
Development and validation of a method to determine Furfural in Ethanol using Gas Chromatography Mr. Kritsanachai Khwanmueang Dr. Tule Sirikitputtisak Open
The effect of temperature on solubility of Zingiber cassumunar Roxb. in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวธัญลักษณ์ ช่างคิด Dr. Tule Sirikitputtisak Open
The effect of temperature on solubility of Zingiber cassumunar Roxb. in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation นางสาวธัญลักษณ์ ช่างคิด Dr. Tule Sirikitputtisak Open
ผลของการเสริมใบโหระพาในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก นางสาวอริสรา ขวัญส่ง Dr. Umaporn Pastsart Open