ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
< 2 3 4 5 6 >
การเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในสูตรอาหารที่มีกากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นอาหารข้นหลักต่อคุณภาพอาหารแพะเนื้อ นางสาวทัศนีย์วรรณ เกิดชู BODEE KHAMSEEKHIEW Open
แอพพลิเคชันอัจฉริยะเครื่องตรวจวัดความชื้นในดิน นายสิทธิโชค พรมแดง CHADAPUST SUDSIRI Open
นวัตกรรมการกรองน้ำด้วยสนามแม่เหล็ก นายพิสิทธ์ ไทรบุรี CHADAPUST SUDSIRI Open
Magnetic field innovation for detecting contaminate, removing of toxic residues and extending of post-harvest นางสาวภัทรวดี นุ้ยเกลี้ยง CHADAPUST SUDSIRI Open
การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยเปลือกไข่และเปลือกหอยนางรม นางสาวธัญวรัตม์ เพชรรอด CHAOWANA YIRONG Open
สารบำรุงดินจากเปลือกไข่ นางสาวศิริธร ฆังรัตน์ CHAOWANA YIRONG Open
ผลของการศึกษาการใช้โปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ต่ออายุการเก็บรักษาหมึกแห้ง นางสาวเครือวัลย์ ภู่เซ่ง CHATCHAWAN CHOTIMARKORN Open
Effect of Exogenous Application of Salicylic acid on Controlling Mint Leaves Chilling Injury นางสาวกัญญารัตน์ คำนวล CHATCHAWAN CHOTIMARKORN Open
การประยุกต์ใช้แป้งข้าวมีสีดัดแปรจากกระบวนการบดโดยใช้แรงเฉือนในอาหารผู้สูงอายุ นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ฮ่าน CHUKWAN TECHAKANON Open
การผลิตสบู่แคลเซียมจากน้ำมันปาล์มดิบ กรดไขมันจากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบและเปลือกหอยเผาซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น นางสาววิมลรัตน์ อ่อนสนิท Dr. Sergey Novikov Open
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Main factors affecting the color change of raw materials and products) นางสาวเอื้อรัตน์ ไตรสุวรรณ Dr. Atiphon Phatthiya Open
การกระตุ้นการสังเคราะห์ cryptic-secondary metabolite โดยนำแบคทีเรียกลุ่ม แอคติโนมัยซิทิทที่ต้านต่อยาปฏิชีวนะริฟามพินเลี้ยงร่วมกับ Corynebacterium glutamicum ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มี mycolic-acid เป็นองค์ประกอบ นางสาวอาทิตยา หนูขาว Dr. Darika Kongrit Open
การเลี้ยงปลานิลแดงในน้ำจืดโดยใช้อาหาร 3 ชนิดและปลานิลแดงน้ำเค็มเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและความชอบของผู้บริโภค นายพศวัต ศักดิ์รักษ์ Dr. Duangrat Chookird Open
เนื้อเยื่อวิทยาเหงือกและกล้ามเนื้อของปลานิลที่เจริญเติบโตในแหล่งน้้าจืดและน้้าเค็ม นางสาวปิยะพร กิตติกุล Dr. Duangrat Chookird Open
การศึกษาพัฒนาการและอัตรารอดปลาจีด Heteropneustes kemratensis (Fowler, 1937) ด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน นายภานุพงศ์ เมืองมา Dr. Jareeporn Ruangsri Open
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และเซลล์สืบพันธุ์ในหอยนางรม ตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) นางสาวสุนิสา มหาสวัสดิ์ Dr. Jareeporn Ruangsri Open
การศึกษาระยะเวลาในการเปลี่ยนวงใบมีด เพื่อให้ได้ขนาดของฝอยไม้ตามมาตรฐานในกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด นางสาวศศิประภา พงษ์พิชิต Dr. Kanokorn Saeoueng Open
นวัตกรรมอุปกรณ์วัดองศาเตียง นางสาวปาณิสรา เข็มทอง DR. KRAISORN PUNYONG Open
การคัดแยก และการศึกษาคุณสมบัติของบาซิลลัสโปรไบโอติกจากลำไส้ปลา เพื่อประยุกต์ใช้ทางการเกษตร นางสาวอนัญญา สงไตรรัตน์ Dr. Patima Permpoonpattana Open
Identification of durian pathogenic fungi and screening of Streptomyces inhibiting growth of the fungi นางสาวศศิประภา ครุดจ้อน Dr. Rapeewan Sowanpreecha Open