ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Action
1 2 3 4 5 >
การศึกษาจลนศาสตร์กระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซิสโดยการควบคุมอุณหภูมิแบบเปิด-ปิด นางสาวนรีรัตน์ ชูลำภู Asst.Prof.Dr. Yutthapong Pianroj Open
เว็บไซต์แนะนำเทศบาลตำบลพิปูน (Website introduce Phipuncity subdistrict municipality) นางสาวกุลสตรี ไชยประสิทธิ์ Dr.APIRAT WANICHSOMBAT Open
ระบบบริหารจัดการข้อมูลรายงานความคืบหน้างานขายและติดตามลูกค้า บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จํากัด นางสาวทยภัทร ช้างศิริ ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ Open
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 นายกิตติศักดิ์ ว่องพานิช ภาสกร ธรรมโชติ Open
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการป้องกันโรคปริทันต์ นางสาวชลธิชา พงประสิทธิ Aekarat Saeliw Open
ระบบไฟอัจฉริยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นายพีระกานต์ คงแพทย์ Aekarat Saeliw Open
เกมฝึกทดลองทางเคมีเสมือนจริง นางสาวชลธิชา พงประสิทธิ Aekarat Saeliw Open
ระบบวิเคราะห์คุณภาพดินสำหรับเพาะปลูกทุเรียน นายอนวัทย์ กาญจนกูล AEKARAT SAELIW Open
ระบบจัดการโรงแรมสุนัข นางสาวปาริฉัตต์ สนิท AEKARAT SAELIW Open
การศึกษาศักยภาพความเหมาะสมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ เกาะพะลวย นายภควัต สุชาตานนท์ ANANTASAK SAKAMNUAY Open
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบชนิดของฉนวนความร้อนต่อการประหยัดพลังงงานในการอบเเห้งยาง นายไกรสิทธิ์ จิตรนาวี Anantasak Sakamnuay Open
Knowledge and Safety behavior in work of employees In The Siam Chemicals (Public) Co.,Ltd. นางสาวสุทธิดา สองแกระ Anuwat Akkeesuwan Open
ความชุกของการบาดเจ็บทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นางสาวฟารีซา ยือโระ ANUWAT AKKEESUWAN Open
การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบท่อส่งสารเคมี ตามหลักความปลอดภัย บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวเมธิษา รัฐกาล ANUWAT AKKEESUWAN Open
การจัดการ ขั้นตอนการปิดวาล์วหลักน้ำดับเพลิง โดยประยุกต์ใช้ระบบ LOTO บริษัทเอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวสุกฤตา เพ็งจันทร์ ANUWAT AKKEESUWAN Open
Chatbot สำหรับผู้ค้าออนไลน์บนเว็บไซต์: กรณีศึกษา เว็บไซต์ร้าน NC-Clothes นางสาวนันทิวัน ฤทธิ์ปู่ Apirat Wanichsombat Open
เครื่องผสมอาหารแนวนอนระบบตัดอัตโนมัติ นายกรธัช โสธรนพบุตร Assistant Professor Dr. Nongyao Mueangdee Open
การสำรวจความหลากหลายของชนิดปลากัดในพื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนภัสกร รักจริง Assistant Professor Dr. Sirusa Kritsanapuntu Open
ระบบจัดการข้อมูลการบันทึกผลตรวจแอนติเจน บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จํากัด นายจิรานุวัฒน์ มาตย์สถิตย์ Assistant Professor Dr.Nathaphon Boonnam Open
การตรวจจับความเคลื่อนไหวรูปแบบแสงอินฟราเรดสำหรับงานหยิบจับวัตถุด้านกระบวนการผลิตด้วยการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ นายจิรานุวัฒน์ มาตย์สถิตย์ Assistant Professor Dr.Nathaphon Boonnam Open