individual

นักศึกษา

สำหรับนักศึกษายื่นข้อมูลสถานประกอบการ

คู่มือการใช้งาน

อาจารย์นิเทศงาน

สำหรับอาจารย์นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน ตรวจสอบการปฏิบัติประจำวัน

คู่มือการใช้งาน

ผู้ประสานรายวิชา

สำหรับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาให้ความเห็นขอบ

คู่มือการใช้งาน

สถานประกอบการ

สำหรับสถานประกอบการพิจารณาตอบรับ นักศึกษาเข้าฝึกประสบการวิชาชีพ.

คู่มือการใช้งาน

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูล

คู่มือการใช้งาน

 
 •  หัวข้อข่าวรายละเอียดวันที่view
  1 แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกประจำวัน ขอปิด Function การกรอกข้อมูลวันที่และเวลาในการปฎิบัติงานด้วยตนเอง February 11, 2019 แก้ไข
  2 คำแนะนำในการบันทึกรายงานประจำวัน การบันทึกรายงานประจำวัน ให้ทำงานด้วย PC / Notebook เท่านั้น June 6, 2018 แก้ไข
  3 แจ้งถึงนักศึกษา สาขาการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร ระบบขึ้นข้อความ ไม่สามารถดำเนินการได้พ้นเวลากำหนด May 30, 2018 แก้ไข
  4 ทดสอบ ทดสอบการทำงาน May 25, 2018 แก้ไข
       
 

Last update : Wednesday, October 5, 2022