individual

เลือกภาคการศึกษา

กรุณาเลือกภาคการศึกษาที่ต้องการออกฝึกงานให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง 1/2561 หมายถึง ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตัวอย่าง 2/2561 หมายถึง ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561