individual

นักศีกษา

สำหรับนักศึกษายื่นข้อมูลสถานประกอบการ

คู่มือการใช้งาน

อาจารย์นิเทศงาน

สำหรับอาจารย์นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน ตรวจสอบการปฏิบัติประจำวัน

คู่มือการใช้งาน

ผู้ประสานรายวิชา

สำหรับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาให้ความเห็นขอบ

คู่มือการใช้งาน

สถานประกอบการ

สำหรับสถานประกอบการพิจารณาตอบรับ นักศึกษาเข้าฝึกประสบการวิชาชีพ.

คู่มือการใช้งาน

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูล

คู่มือการใช้งาน

 •  หัวข้อข่าวรายละเอียดวันที่view
  1 ืทดสอบ ทดสอบการทำงาน May 25, 2018 แก้ไข
  2 Adding, Removing Adding, Removing and Replacing Strings May 22, 2018 แก้ไข
  3 TheRemove method deletes TheRemove method deletes May 22, 2018 แก้ไข
  4 TheReplace method replaces TheReplace method replaces May 22, 2018 แก้ไข
  5 TheSplit method separates TheSplit method separates May 22, 2018 แก้ไข
       
  12

Your browser version : Browser Capabilities Type = Unknown Name = Unknown Version = 0.0 Major Version = 0 Minor Version = 0
Last update : Friday, May 25, 2018